Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Wybory » Wybory do Sejmu i Senatu RP 2007

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2007

Informacja Wójta Gminy Lisków o numerach i granicach głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

 

INFORMACJA

WÓJTA GMINY LISKÓW

z dnia 18 września 2007 r.

 

 

o  numerach  i  granicach  obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu  Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 ze zm.1)), uchwały Nr XXVI/145/2002 Rady Gminy Lisków z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Lisków (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 117, poz.3261) podaje się, do publicznej wiadomości, informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1.

·         Koźlątków

·         Zakrzyn

·         Annopol

·         Zakrzyn Kolonia

           ·    Pyczek

 

 

Szkoła Podstawowa

w Zakrzynie

2.

Sołectwa:

·         Chrusty

·         Madalin

·         Józefów

·         Nadzież

·         Swoboda

·         Małgów

·         Strzałków

 

     

Szkoła Podstawowa

w Strzałkowie

3.

Sołectwa:

·         Budy Liskowskie I

·         Budy Liskowskie II

·         Lisków

·         Lisków Rzgów

·         Żychów

·         Wygoda                 

        

 

Szkoła Podstawowa  im. Józefa Wybickiego w Liskowie

 (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

4.

  Sołectwa:

·         Ciepielew

·         Trzebienie                 

 

Szkoła Podstawowa

w Ciepielewie

 

 

·         Głosowanie odbędzie się w siedzibach obwodowych komisji wyborczych w dniu 21 października 2007 r. między godziną 600 a 2000

·         W wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP wyborca niepełnosprawny, na jego wniosek, wniesiony do Urzędu Gminy w Liskowie najpóźniej do dnia 11 października 2007 r., jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych na obszarze gminy właściwej  ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania.

 

 

                  Wójt Gminy Lisków

                  /-/ Maria Krawiec

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786, Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507,   Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2005 r. Nr 140, poz. 1173, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Michalak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (01/10/2007 11:26:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: (01/10/2007 11:52:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (01/10/2007 11:52:44)
Zarządzenie Wójta Gminy Lisków w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 34/2007

Wójta Gminy Lisków

  z dnia 27 września 2007 r.

   

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 

            Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Powołuje się obwodowe komisje wyborcze od nr 1 do nr 4 do przeprowadzenia  na obszarze Gminy Lisków wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. w składach określonych  w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

2.      Składy obwodowych komisji wyborczych podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lisków oraz w siedzibach tych komisji.

 

§2

 

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Wójt Gminy Lisków

   /-/ Maria Krawiec

 

Rozdzielnik:

  -  Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Kaliszu

  -  Rejestr Zarządzeń

  -  a/a.

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr 34/2007

Wójta Gminy Lisków

z dnia 27 września 2007r.

  

 

Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 października 2007 r.  na obszarze Gminy Lisków.

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 z siedzibą w Zakrzynie:

 

1/ Piotr Bukowiecki – zgłoszony przez osobę upoważnioną Komitetu Wyborczego       

    Ligi Polskich Rodzin.

 

2/ Zdzisław Haraźny - zgłoszony przez osobę upoważnioną Komitetu Wyborczego

    Polskiego Stronnictwa Ludowego.

 

3/ Piotr Antczak - zgłoszony przez osobę upoważnioną Komitetu  Wyborczego

    Platformy Obywatelskiej RP.

 

4/ Izabela Osiewała - zgłoszona przez osobę upoważnioną Komitetu Wyborczego

    Prawo i Sprawiedliwość.

 

5/ Beata Juszczak - zgłoszona przez osobę upoważnioną Koalicyjnego Komitetu

    Wyborczego Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP.

 

6/ Maria Sobczyk – zgłoszona  przez  Wójta  spośród  osób  ujętych  w stałym rejestrze

    wyborców Gminy Lisków – zgodnie z art. 48 ust. 6 Ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r.

    Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

    Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 ze zm.).

 

7/ Małgorzata Wesołowska – wskazana przez Wójta Gminy Lisków.

 

 

 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 z siedzibą w Strzałkowie:

 

1/ Jacek Bukowiecki – zgłoszony przez osobę upoważnioną Komitetu Wyborczego

    Ligi Polskich Rodzin.

 

2/ Zdzisław Jan Heresztyn - zgłoszony przez osobę upoważnioną Komitetu Wyborczego

    Polskiego Stronnictwa Ludowego.

 

3/ Adam Lis - zgłoszony przez osobę upoważnioną Komitetu  Wyborczego Platformy

    Obywatelskiej RP.

 

4/ Małgorzata Magiera - zgłoszona przez osobę upoważnioną Komitetu Wyborczego

    Prawo i Sprawiedliwość.

 

5/ Anna Domińska - zgłoszona przez osobę upoważnioną Koalicyjnego Komitetu

    Wyborczego Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP.

 

6/ Maria Macke zgłoszona  przez  Wójta  spośród  osób  ujętych  w stałym rejestrze

    wyborców Gminy Lisków – zgodnie z art. 48 ust. 6 Ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r.

    Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

    Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 ze zm.).

 

7/ Anna Michalak - wskazana przez Wójta Gminy Lisków.

 

 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 z siedzibą w Liskowie:

 

1/ Grzegorz Leszczyński – zgłoszony przez osobę upoważnioną Komitetu Wyborczego

    Ligi Polskich Rodzin.

 

2/ Magdalena Aneta Tomaszewska - zgłoszona przez osobę upoważnioną Komitetu

    Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego.

 

3/ Sylwia Czaplicka - zgłoszona przez osobę upoważnioną Komitetu  Wyborczego Platformy

    Obywatelskiej RP.

 

4/ Marlena Maciejewska - zgłoszona przez osobę upoważnioną Komitetu  Wyborczego

    Prawo i Sprawiedliwość.

 

5/ Magdalena Jaroma - zgłoszona przez osobę upoważnioną Koalicyjnego Komitetu

    Wyborczego Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP.

 

6/ Małgorzata Trzeciak – zgłoszona  przez  Wójta  spośród  osób  ujętych  w stałym  

    rejestrze wyborców Gminy Lisków – zgodnie z art. 48 ust. 6 Ustawy z dnia 12 kwietnia

    2001 r. Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu

    Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 ze zm.).

 

7/ Dorota Górska  - wskazana przez Wójta Gminy Lisków.

 

 

 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 z siedzibą w Ciepielewie:

 

1/ Emilia Heresztyn – zgłoszona przez osobę upoważnioną Komitetu  Wyborczego  

    Ligi Polskich Rodzin.

 

2/ Stanisław Andrzej Bartczak - zgłoszony przez osobę upoważnioną Komitetu 

    Wyborczego  Polskiego Stronnictwa Ludowego.

 

3/ Anita Kleśta - zgłoszona przez osobę upoważnioną Komitetu  Wyborczego Platformy

   Obywatelskiej RP.

 

4/ Hubert Maciejewski - zgłoszony przez osobę upoważnioną Komitetu  Wyborczego

    Prawo i Sprawiedliwość.

 

5/ Grażyna Karbowiak - zgłoszona przez osobę upoważnioną Koalicyjnego Komitetu

    Wyborczego Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP.

 

6/ Marek Broniecki -– zgłoszony  przez  Wójta  spośród  osób  ujętych  w stałym rejestrze

    wyborców Gminy Lisków – zgodnie z art. 48 ust. 6 Ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r.

    Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

    Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 ze zm.).

 

7/ Urszula Orczykowska - wskazana przez Wójta Gminy Lisków.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Michalak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (01/10/2007 15:37:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: (01/10/2007 15:37:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (01/10/2007 15:37:21)
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu i do Senatu, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

I N F O R MA C JA
o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju,
w wyborach do Sejmu i do Senatu, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju:

Prawo udziału w głosowaniu ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat i nie został pozbawiony praw publicznych lub ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu, ani pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu. Warunkiem udziału w głosowaniu jest wpisanie wyborcy do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu. Spisy wyborców sporządzają urzędy gmin.

Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania:

Wyborcy, którzy są zameldowani na pobyt stały na obszarze gminy, a nie złożyli wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu oraz wyborcy będący obywatelami polskimi, którzy zostali wpisani do rejestru wyborców na własny wniosek, zostaną wpisani z urzędu do spisów wyborców sporządzanych dla poszczególnych obwodów głosowania.

Wyborcy, którzy są zameldowani na pobyt czasowy zostaną ujęci w spisach wyborców w miejscu ich zameldowania na pobyt stały.

Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania

- Głosowanie w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych:

Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach. Dyrektor jednostki powiadomi osoby przebywające w jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców. Wyborca wpisany do spisu wyborców w wyżej wymienionej jednostce zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania. Osoby, które przybędą do wyżej wymienionych jednostek w dniu wyborów, będą mogły głosować w obwodach utworzonych w tych jednostkach tylko na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania.

- Głosowanie w miejscu pobytu czasowego, po dopisaniu do spisu na wniosek wyborcy:

Wyborcy, czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborcy zameldowani na pobyt czasowy) oraz wyborcy nigdzie nie zamieszkali, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Wniosek składa się
w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa wyborca, najpóźniej w 10. dniu przed dniem wyborów, tj. do 11 października 2007 r.

Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu odbywania służby, powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie w danej miejscowości. Wniosek składa się w urzędzie gminy do dnia 7 października 2007 r. Osoby, które przybyły do miejsca zakwaterowania po tym terminie mogą złożyć wniosek najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów.

Wyborcy niepełnosprawni mogą głosować w wybranym przez siebie obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy, w której stale zamieszkują. W tym celu powinni oni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie. Wniosek składa się
w urzędzie gminy najpóźniej w 10. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 11 października 2007 r.

- Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania:

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do
19 października 2007 r.
Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu swego zamieszkania. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca swego zamieszkania.

- Głosowanie wyborców stale zamieszkałych za granicą:

Wyborcy stale zamieszkali za granicą, którzy będą przebywać w Polsce w dniu wyborów, mogą wziąć udział w głosowaniu w dowolnym obwodzie głosowania, jeśli przedłożą obwodowej komisji wyborczej ważny polski paszport oraz dokument potwierdzający, że stale zamieszkują za granicą. Dokumentem takim może być np. karta stałego pobytu, dokument potwierdzający zatrudnienie za granicą lub dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania ze świadczeń ubezpieczenia społecznego za granicą. Na tej podstawie obwodowa komisja wyborcza dopisze taką osobę do spisu wyborców, zaznaczając to w paszporcie przez odciśnięcie pieczęci komisji i wpisanie daty na ostatniej stronie przeznaczonej na adnotacje wizowe.

W dniu wyborów obwodowe komisje wyborcze dopisują do spisu wyborców jedynie tych wyborców, którzy: 

- przedłożą zaświadczenie o prawie do głosowania,- zostali pominięci w spisie, jeżeli udokumentują, że stale zamieszkują na terenie danego obwodu głosowania, a urząd gminy potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez   nich prawa wybierania lub o objęciu spisem wyborców w innym obwodzie,

- zostali skreśleni ze spisu w związku z umieszczeniem w spisie wyborców w szpitalu lub zakładzie pomocy społecznej, jeżeli udokumentują, że opuścili szpital lub zakład pomocy społecznej w przeddzień wyborów,

- są obywatelami polskimi stale zamieszkującymi za granicą, głosującymi w kraju na podstawie ważnego polskiego paszportu,

- przybyli do szpitala lub zakładu pomocy społecznej w przeddzień wyborów.    

 

                                                 Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej

                                                                     Ferdynand Rymarz

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Michalak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (01/10/2007 13:36:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: (01/10/2007 13:36:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (01/10/2007 13:36:03)
Informacja o warunkach ważności oddanego głosu na karcie do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Michalak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (01/10/2007 12:11:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: (09/10/2007 08:58:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (09/10/2007 08:58:52)