Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na:"Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 400.000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych Gminy Lisków"

                                                                                                                                   Lisków, dnia 05.12.2012 r.

Wójt Gminy Lisków

ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56

62-850 Lisków

 

Lisków: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 400. 000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych Gminy Lisków
Numer ogłoszenia: 492038 - 2012; data zamieszczenia: 05.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 425652 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lisków, ul. ks. Wacława Blizińskiego 56, 62-850 Lisków, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 7634 114, faks 0-62 7634 021.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 400. 000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych Gminy Lisków.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 400.000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych Gminy Lisków. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia kredytu w jednej transzy w wysokości 400.000,00 zł do dnia 31.12.2012 r. Spłata kredytu nastąpi w 20 równych ratach kwartalnych (do ostatniego dnia każdego kwartału roku kalendarzowego) w latach 2013 - 2017.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Bank Ochrony Środowiska S.A Centrum Korporacyjne w Łodzi Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 14, 63-400 Ostrów Wielkopolski, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 75000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 67668,32

  • Oferta z najniższą ceną: 67668,32 / Oferta z najwyższą ceną: 68612,68

  • Waluta: PLN.

                                                                                             Wójt Gminy Lisków

                                                                                             /-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Anna Jóżwiak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Jóźwiak (05/12/2012 15:46:50)
  • zaakceptowanie treści informacji: Anna Jóźwiak (05/12/2012 15:46:50)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Jóźwiak (05/12/2012 16:07:21)
Lista wiadomości