Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o wyborze oferty na:„Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 400.000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych Gminy Lisków”

Lisków, dnia 15.11.2012 r.

Wójt Gminy Lisków

ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56

62-850 Lisków

Nr sprawy: OR.ZP.271.7.2012

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY

Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Gminę Lisków, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 400.000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych Gminy Lisków” - wybrano ofertę złożoną przez:

Bank Ochrony Środowiska S.A

Centrum Korporacyjne w Łodzi

Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

al. Powstańców Wielkopolskich 14

63-400 Ostrów Wielkopolski

 

za cenę: 67.668,32 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych 32/100)

Oferta spełnia wymagania ustawy i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, według kryterium oceny ofert – cena, uzyskała najwyższą sumę punktów.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów

w kryterium CENA

Razem

 

1.

Bank Spółdzielczy

Ziemi Kaliskiej w Koźminku

Plac Wolności 6

62 – 840 Koźminek

295,87

 

 295.87

2.

Bank Ochrony Środowiska S.A

Centrum Korporacyjne w Łodzi

Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

al. Powstańców Wielkopolskich 14

63-400 Ostrów Wielkopolski

 

300,00

 

300,00

W wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego żadna z ofert nie została odrzucona oraz żaden z wykonawców nie został wykluczony.

Wójt Gminy Lisków

/-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Jóźwiak (15/11/2012 15:05:17)
  • zaakceptowanie treści informacji: (15/11/2012 15:12:32)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Jóźwiak (15/11/2012 15:22:43)
Lista wiadomości