Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dla uczennic i uczniów w klasach I-III przez nauczycieli w ramach projektu pn. "Szansa na lepszy rozwój".

Wójt Gminy Lisków

ul. Ks. W. Blizińskiego 56

62-850 Lisków

 

Lisków: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć

dla uczennic i uczniów w klasach I-III przez nauczycieli

w ramach projektu pn. "Szansa na lepszy rozwój".


Numer ogłoszenia: 447386 - 2012; data zamieszczenia: 13.11.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 393940 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lisków, ul. ks. Wacława Blizińskiego 56, 62-850 Lisków, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 7634 114, faks 0-62 7634 021.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dla uczennic i uczniów w klasach I-III przez nauczycieli w ramach projektu pn. Szansa na lepszy rozwój..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dla uczennic i uczniów w klasach I - III przez nauczycieli w ramach projektu pn. Szansa na lepszy rozwój w roku szkolnym 2012 / 2013 w 4 szkołach podstawowych. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie realizowane będzie w roku szkolnym 2012/2013, do 30.06.2013 r. w następujących 4 placówkach oświatowych w Gminie Lisków: 1.Szkoła Podstawowa w Liskowie, 2.Szkoła Podstawowa w Strzałkowie , 3.Szkoła Podstawowa w Zakrzynie , 4.Szkoła Podstawowa w Ciepielewie . Zamówienie zostało podzielone na 31 części, w zależności od miejsca wykonywania usługi oraz rodzaju zajęć pozalekcyjnych. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na dowolną liczbę części. Usługi będą realizowane w/w szkołach w dniach zajęć szkolnych ( od poniedziałku do piątku), z podziałem na zadania, składające się z nastp. części: ZADANIE 1 - Zajęcia realizowane w Szkole Podstawowej w Liskowie (1 - 7 części) Część 1 Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji łączna liczba godzin lekcyjnych - 60 h Część 2 Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych łączna liczba godzin lekcyjnych - 60 h Część 3 Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy łączna liczba godzin lekcyjnych -60 h Część 4 Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy łączna liczba godzin lekcyjnych - 60 h Część 5 Zajęcia matematyczno - przyrodnicze, rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych łączna liczba godzin lekcyjnych - 30 h Część 6 Zajęcia wokalno-muzyczne, rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych łączna liczba godzin lekcyjnych - 60 h Część 7 Zajęcia artystyczne , rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych łączna liczba godzin lekcyjnych - 30 h ZADANIE 2 - Zajęcia realizowane w Szkole Podstawowej w Strzałkowie (części 8 - 16) Część 8 Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu , w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji łączna liczba godzin lekcyjnych 30 h Część 9 Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych łączna liczba godzin lekcyjnych 30 h Część 10 Zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej , dla dzieci z wadami postawy łączna liczba godzin lekcyjnych 30 h Część 11 Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej łączna liczba godzin lekcyjnych 30 h Część 12 Zajęcia matematyczno-przyrodnicze, rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych łączna liczba godzin lekcyjnych 30 h Część 13 Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy łączna liczba godzin lekcyjnych - 60 h Część 14 Zajęcia polonistyczne, rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych łączna liczba godzin lekcyjnych 30 h Część 15 Zajęcia z języka angielskiego , rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych łączna liczba godzin lekcyjnych 30 h Część 16 Zajęcia artystyczne , rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych łączna liczba godzin lekcyjnych 30 h ZADANIE 3 - Zajęcia realizowane w Szkole Podstawowej w Zakrzynie (części 17 - 25) Część 17 Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu , w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji łączna liczba godzin lekcyjnych 30 h Część 18 Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych łączna liczba godzin lekcyjnych 30 h Część 19 Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy łączna liczba godzin lekcyjnych 60 h Część 20 Zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej , dla dzieci z wadami postawy łączna liczba godzin lekcyjnych 30 h Część 21 Zajęcia z biblioterapii dla dzieci z zaburzeniami mowy , koncentracji i zachowania łączna liczba godzin lekcyjnych 30 h Część 22 Zajęcia z muzykoterapii i plastykoterapii dla dzieci z zaburzeniami mowy , koncentracji i zachowania łączna liczba godzin lekcyjnych 30 h Część 23 Zajęcia matematyczno-przyrodnicze, rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych łączna liczba godzin lekcyjnych 30 h Część 24 Zajęcia językowe, rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych łączna liczba godzin lekcyjnych 30 h Część 25 Zajęcia teatralno - muzyczne, rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych łączna liczba godzin lekcyjnych 30 h ZADANIE 4 - Zajęcia realizowane w Szkole Podstawowej w Ciepielewie (części 26 - 31) Część 26 Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu , w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji łączna liczba godzin lekcyjnych 30 h Część 27 Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych łączna liczba godzin lekcyjnych 30 h Część 28 Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy łączna liczba godzin lekcyjnych 60 h Część 29 Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy łączna liczba godzin lekcyjnych - 60 h Część 30 Zajęcia matematyczno - przyrodnicze , rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych łączna liczba godzin lekcyjnych 30 h Cześć 31 Zajęcia artystyczne , rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych łączna liczba godzin lekcyjnych 30 h Zajęcia będą realizowane zgodnie z harmonogramem wskazanym przez dyrektora danej szkoły. Zajęcia pozalekcyjne będą odbywać się w Szkołach Podstawowych wskazanych w poszczególnych zadaniach w salach dydaktycznych, przystosowanych do prowadzenia zajęć. W ramach umowy Wykonawca oprócz prowadzenia zajęć jest zobowiązany prowadzić dokumentację związaną z zajęciami, tj. listy obecności, dzienniki zajęć, itp., jak również jest zobowiązany opracować plan i program zajęć, a także sprawować opiekę nad uczniami. Wykonawca zobowiązany jest również do przeprowadzenia i analizy wstępnych i końcowych testów kompetencji dla grupy uczniów objętych zajęciami dydaktyczno - wyrównawczymi i rozwijającymi uzdolnienia. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej realizację usługi, zgodnie z wymogami UE oraz dokumentacją POKL..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie związane jest z realizacją projektu pn. Szansa na lepszy rozwój w roku szkolnym 2012 /2013 w 4 szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Lisków. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - Nr 09.01.02-30-049/12-00..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firmą Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V 12 CALLCENTER S.C., ul. Jagiellońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2700,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2922,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firmą Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V 12 CALLCENTER S.C., ul. Jagiellońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2700,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2922,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Zajęcia logopedyczne z zaburzeniami rozwoju mowy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firmą Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V 12 CALLCENTER S.C., ul. Jagiellońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2700,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3540,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firmą Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V 12 CALLCENTER S.C., ul. Jagiellońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2700,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2922,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Zajęcia matematyczno-przyrodnicze rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firmą Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V 12 CALLCENTER S.C., ul. Jagiellońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2100,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1350,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1350,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1440,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Zajęcia wokalno-muzyczne rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firmą Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V 12 CALLCENTER S.C., ul. Jagiellońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2700,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2922,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: Zajęcia artystyczne rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firmą Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V 12 CALLCENTER S.C., ul. Jagiellońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2100,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1350,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1350,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1461,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firmą Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V 12 CALLCENTER S.C., ul. Jagiellońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2100,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1320,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1320,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1470,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 9   

Nazwa: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firmą Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V 12 CALLCENTER S.C., ul. Jagiellońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2100,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1320,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1320,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1470,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 10   

Nazwa: Zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla dzieci z wadami postawy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firmą Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V 12 CALLCENTER S.C., ul. Jagiellońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2100,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1320,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1320,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1470,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 11   

Nazwa: Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firmą Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V 12 CALLCENTER S.C., ul. Jagiellońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2100,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1320,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1320,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1470,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 12   

Nazwa: Zajęcia matematyczno-przyrodnicze rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firmą Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V 12 CALLCENTER S.C., ul. Jagiellońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2100,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1320,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1320,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1470,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 13   

Nazwa: Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firmą Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V 12 CALLCENTER S.C., ul. Jagiellońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2640,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2640,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4020,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 14   

Nazwa: Zajęcia polonistyczne rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V 12 CALLCENTER S.C., ul. Jagiellońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2100,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1320,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1320,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1440,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 15   

Nazwa: Zajęcia z języka angielskiego rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V 12 CALLCENTER S.C., ul. Jagiellońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2100,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1320,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1320,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1470,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 16   

Nazwa: Zajęcia artystyczne rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V 12 CALLCENTER S.C., ul. Jagiellońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2100,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1320,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1320,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1470,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 17   

Nazwa: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V 12 CALLCENTER S.C., ul. Jagiellońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2100,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1290,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1290,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1440,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 18   

Nazwa: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V 12 CALLCENTER S.C., ul Jagiellońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2100,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1290,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1290,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1440,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 19   

Nazwa: Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V 12 CALLCENTER S.C., ul. Jagiellońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2580,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2580,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4020,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 20   

Nazwa: Zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla dzieci z wadami postawy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V 12 CALLCENTER S.C., ul. Jagiellońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2100,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1290,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1290,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1440,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 21   

Nazwa: Zajęcia z biblioterapii dla dzieci z zaburzeniami mowy, koncentracji i zachowania

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V 12 CALLCENTER S.C., ul Jagiellońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2100,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1290,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1290,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1440,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 22   

Nazwa: Zajęcia z muzykoterapii i pastykoterapii dla dzieci z zaburzeniami mowy, koncentracji i zachowania

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V 12 CALLCENTER S.C., ul. Jagiellońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2100,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1290,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1290,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1440,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 23   

Nazwa: Zajęcia matematyczno-przyrodnucze rozwijajace zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V 12 CALLCENTER S.C. ,, ul. Jagiellońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2100,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1290,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1290,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1440,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 24   

Nazwa: Zajęcia językowe rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V 12 CALLCENTER S.C. , z siedzibą w Nowym Sączu , ul. Jagiellońska 22/1, ul. Jagiellońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2100,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1290,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1290,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1440,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 25   

Nazwa: Zajęcia teatralno-muzyczne rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V 12 CALLCENTER S.C., ul Jagiellońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2100,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1290,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1290,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1440,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 26   

Nazwa: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V 12 CALLCENTER S.C., ul Jagiellońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2100,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1260,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1260,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1440,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 27   

Nazwa: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V 12 CALLCENTER S.C., ul. Jagiellońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2100,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1260,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1260,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1440,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 28   

Nazwa: Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V 12 CALLCENTER S.C., ul. Jagiellońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2520,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2520,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3540,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 29   

Nazwa: Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V 12 CALLCENTER S.C., ul. Jagiellońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2520,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2520,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2880,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 30   

Nazwa: Zajęcia matematyczno-przyrodnicze rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V 12 CALLCENTER S.C., ul. Jagiellonska 22/1, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2100,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1260,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1260,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1440,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 31   

Nazwa: Zajęcia artystyczne rozwijające zainteresoania uczniów szczególnie uzdolnionych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V 12 CALLCENTER S.C., ul. Jagiellońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2100,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1260,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1260,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1440,00

 • Waluta: PLN.

                     

                                                                                                           Wójt Gminy Lisków

                                                                                                             /-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Elżbieta Bruź
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Jóźwiak (13/11/2012 13:48:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Anna Jóźwiak (13/11/2012 13:48:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Jóźwiak (13/11/2012 14:05:35)
Lista wiadomości