Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Zawiadomienie o wyborze oferty: „Dostawę sprzętu, oraz pomocy i materiałów dydaktycznych potrzebnych do przeprowadzenia zajęć w klasach I – III w ramach projektu pn. „ Szansa na lepszy rozwój”

Lisków, dnia 18.10.2012 r.

Wójt Gminy Lisków
ul. ks. W. Blizińskiego 56
62 - 850 Lisków


Nr sprawy: OR.ZP.271.5.2012

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu, oraz pomocy i materiałów dydaktycznych potrzebnych do przeprowadzenia zajęć w klasach I - III w ramach projektu pn. „ Szansa na lepszy rozwój" wybrano ofertę Firmy:

       EDU Pracownia Marcin Kościelak

       ul. Budziszyńska 8-10

      62-800 Kalisz

za cenę: 39.877,77 zł brutto (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych 77/100) brutto.


Oferta spełnia wymagania ustawy i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, według kryterium oceny ofert (cena), uzyskała najwyższą sumę punktów.

Streszczenie oceny i porównania ofert:

Numer

oferty

Nazwa wykonawcy

 

Liczba uzyskanych punktów w kryterium CENA

Razem punkty

w kryterium oceny ofert

1.

EDU Pracownia Marcin Kościelak
ul. Budziszyńska 8-10
62-800 Kalisz

 

300


300

2.

Centrum Zaopatrzenia Szkół Ulart-Cezas Artur Suchocki
Al. 11 listopada 156
66-400 Gorzów Wlkp.

 

263,35

 

263,35

 

                                                              Wójt Gminy Lisków
                                                              /-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Elżbieta Bruź
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (18/10/2012 10:42:32)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (18/10/2012 10:42:32)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (18/10/2012 10:53:28)
Lista wiadomości