Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Zawiadomienie Wójta Gminy Lisków o unieważnieniu postępowania na: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dla uczennic i uczniów w klasach I-III przez nauczycieli w ramach projektu POKL pn. „Szansa na lepszy rozwój”

Lisków, dnia 10.10.2012 r.

Wójt Gminy Lisków
ul. ks. Wacława Blizińskiego 56
62 - 850 Lisków

Nr sprawy: OR.ZP.271.3.2012

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Informuję, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dla uczennic i uczniów w klasach I-III przez nauczycieli w ramach projektu POKL pn. „Szansa na lepszy rozwój".


Uzasadnienie faktyczne:

W ocenie Zamawiającego nieprecyzyjnie zostały określone dokumenty konieczne do złożenia wraz z ofertą przetargową. W ogłoszeniu o udzielenie zamówienia publicznego ocena warunków opisanych w sekcji III.3.1 , III.3.2 , III.3.3 miała się odbywać w oparciu o dokumenty takie jak :

- dokumenty potwierdzające wykształcenie wyższe magisterskie,

  • dokumenty osób biorących udział w realizacji zadania lub jego części potwierdzające wykształcenie wyższe kierunkowe, odpowiednie dla zadania, na które składają ofertę oraz przygotowanie pedagogiczne,

  • dokumenty potwierdzające ukończone formy doskonalenia zawodowego, zgodnie z rodzajem prowadzonych zajęć i znaczące osiągnięcia na sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych,

  • plan i program kształcenia dla określonej części zamówienia dostosowany do potrzeb zainteresowanego nabyciem umiejętności kluczowych opisanych w standardach kształcenia,

natomiast w wykazie dokumentów, który zamawiający żąda od uczestników nie zawarto wymogu załączenia tych dokumentów.

Powyższe uniemożliwia prawidłowe dokonanie oceny ofert , a co za tym idzie również wybór oferty najkorzystniejszej. Taka sytuacja mogłaby doprowadzić do zawarcia umowy która mogłaby podlegać unieważnieniu.


Uzasadnienie prawne:

Art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z którym zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w prawie zamówienia publicznego.


Zamawiający informuje, że ogłosi w najbliższym czasie kolejne postępowanie dotyczące tego samego przedmiotu zamówienia.


                                                              Wójt Gminy Lisków
                                                               /-/ Maria Krawiec
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Elżbieta Bruź
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (10/10/2012 11:08:42)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (10/10/2012 11:08:42)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (10/10/2012 11:20:21)
Lista wiadomości