Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: "Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Strzałkowie w roku szkolnym 2012/2013"

Wójt Gminy Lisków

ul. Ks. W. Blizińskiego 56

62-850 Lisków

Numer sprawy: OR.ZP.271.2.2012

Lisków: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Strzałkowie w roku szkolnym 2012/2013
Numer ogłoszenia: 309472 - 2012; data zamieszczenia: 22.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 268344 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lisków, ul. ks. Wacława Blizińskiego 56, 62-850 Lisków, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 7634 114, faks 0-62 7634 021.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Strzałkowie w roku szkolnym 2012/2013.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Strzałkowie w roku szkolnym 2012/2013. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ - Trasy dowozu uczniów.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie.
 •  

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Prywatne Linie Autobusowe AUTO MIG s.c., Z. Barcki, G. Karbowski, K. Nowak, Madalin 19, 62-850 Lisków, kraj/woj. wielkopolskie.
 •  

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 15897,60.
 •  

 • Oferta z najniższą ceną: 15897,60 / Oferta z najwyższą ceną: 15897,60.
 •  

 • Waluta: PLN.

                                                                                        Wójt Gminy Lisków

                                                                                         /-/ Maria Krawiec

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Jóźwiak (22/08/2012 12:57:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Anna Jóźwiak (22/08/2012 13:03:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Jóźwiak (22/08/2012 13:04:46)
Lista wiadomości