Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: "Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Lisków w roku szkolnym 2012/2013"

Wójt Gminy Lisków

ul. Ks. W. Blizińskiego 56

62-850 Lisków

Numer sprawy: OR.ZP.271.1.2012

Lisków: Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Lisków w roku szkolnym 2012/2013
Numer ogłoszenia: 302908 - 2012; data zamieszczenia: 16.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 268310 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lisków, ul. ks. Wacława Blizińskiego 56, 62-850 Lisków, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 7634 114, faks 0-62 7634 021.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych  i Gimnazjum na terenie Gminy Lisków w roku szkolnym 2012/2013.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Lisków w roku szkolnym 2012/2013.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  Prywatny Transport Osobowy i Ciężarowy, Bogumił Waszak, ul. Kopernika 11, 62-840 Koźminek, kraj/woj. wielkopolskie.

 IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 106000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ  I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·                  Cena wybranej oferty: 110152,99.

·                  Oferta z najniższą ceną: 110152,99 / Oferta z najwyższą ceną: 110229,12.

·                  Waluta: PLN.  

  Wójt Gminy Lisków

    /-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Jóźwiak (16/08/2012 12:38:18)
  • zaakceptowanie treści informacji: Anna Jóźwiak (22/08/2012 12:38:24)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Jóźwiak (22/08/2012 12:54:26)
Lista wiadomości