Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 700.000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych Gminy Lisków

                                                                                               Lisków, dnia 18.10.2011 r.

Wójt Gminy Lisków

ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56

62 - 850 Lisków 

Nr sprawy: OR.ZP.271.2.2011                                             

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 700.000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych Gminy Lisków
Numer ogłoszenia: 340974 - 2011; data zamieszczenia: 18.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 290988 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lisków, ul. ks. Wacława Blizińskiego 56, 62-850 Lisków, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 7634 114, faks 0-62 7634 021.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 700.000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych Gminy Lisków.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 700.000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych Gminy Lisków. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia kredytu w jednej transzy w wysokości 700.000,00 zł do dnia 25.10.2011 r. Spłata kredytu nastąpi w 28 równych ratach kwartalnych w latach 2012 - 2018.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Bank Spółdzielczy, ul. Klasztorna 1, 98-290 Warta, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 200000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 158508,13

  • Oferta z najniższą ceną: 158508,13 / Oferta z najwyższą ceną: 165890,79

  • Waluta: PLN.

 Wójt Gminy Lisków

/-/ Maria Krawiec

                            

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Jóźwiak (18/10/2011 14:57:05)
  • zaakceptowanie treści informacji: Anna Jóźwiak (18/10/2011 14:57:30)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Jóźwiak (18/10/2011 15:25:26)
Lista wiadomości