Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o wyborze oferty na:„Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 700.000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych Gminy Lisków”
Wójt Gminy Lisków                                                                                    Lisków, dnia 04.10.2011 r.

ul. Ks. Wacława Bliz ińskiego 56

62-850 Lisków

 

Nr sprawy: OR.ZP.271.2.2011

                                                                    

 INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY

  

        Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Gminę Lisków, postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 700.000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych Gminy Lisków” -  wybrano ofertę złożoną  przez:

 

Bank Spółdzielczy w Warcie

ul. Klasztorna 1

98 – 290 Warta     

 

za cenę, tj. 158.508,13 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiem złotych 13/100)

 

Oferta spełnia wymagania ustawy i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, według kryterium oceny ofert – cena, uzyskała najwyższą sumę punktów.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

   

Numer

oferty
         Nazwa wykonawcy  Liczba uzyskanych punktów w kryterium CENA Razem 
 1. Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej                 w Koźminku                                                         Plac Wolności 6                                              62 – 840 Koźminek              286,65  286,65
 2. Bank Spółdzielczy w Warcie                        ul. Klasztorna 1                                               98 – 290 Warta              300,00  300,00
 3. Bank Gospodarstwa Krajowego                     Oddział w Poznaniu                                        Filia w Kaliszu                                              Plac Bogusławskiego 2                                     62 - 800 Kalisz               297,44    297,44 

 

W wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego żadna  z ofert nie została odrzucona oraz żaden z wykonawców nie został wykluczony.

  

Wójt Gminy Lisków

  /-/ Maria Krawiec

 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Jóźwiak (04/10/2011 11:31:21)
  • zaakceptowanie treści informacji: Anna Jóźwiak (04/10/2011 11:31:21)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Jóźwiak (04/10/2011 12:10:49)
Lista wiadomości