Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: "Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Lisków w roku szkolnym 2011/2012"

Wójt Gminy Lisków    

ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56

62-850 Lisków

Nr sprawy: OR.ZP.271.1.2011

 

  Lisków: Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Lisków w roku szkolnym 2011/2012
Numer ogłoszenia: 235058 - 2011; data zamieszczenia: 08.08.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 209262 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lisków, ul. ks. Wacława Blizińskiego 56, 62-850 Lisków, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 7634 114, faks 0-62 7634 021.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Lisków w roku szkolnym 2011/2012.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Lisków w roku szkolnym 2011/2012. Długość tras dowozu uczniów łącznie - 137,5 km. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ - trasy dowozu uczniów..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.08.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Transport Osobowy Julian Jaszek, Plac Św. Wawrzyńca 2, 62-850 Koźminek, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 105314,81 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 104445,28

  • Oferta z najniższą ceną: 104445,28 / Oferta z najwyższą ceną: 104445,28

  • Waluta: PLN.                 

                                                                                             

                                                                                                  Wójt Gminy Lisków

                                                                                                   /-/ Maria Krawiec

                                                                                                          

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Jóźwiak (08/08/2011 13:34:54)
  • zaakceptowanie treści informacji: Anna Jóźwiak (08/08/2011 13:34:54)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Jóźwiak (08/08/2011 14:22:14)
Lista wiadomości