Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane „Przebudowa drogi gminnej w m. Lisków, ul. Ogrodowa, dz. nr 641, 595”
Ogłoszenie nr 510238604-N-2019 z dnia 06-11-2019 r.
Gmina Lisków: „Przebudowa drogi gminnej w m. Lisków, ul. Ogrodowa, dz. nr 641, 595”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 598672-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Lisków, Krajowy numer identyfikacyjny 25085545200000, ul. ks. Wacława Blizińskiego  56, 62-850  Lisków, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 0-62 7634 114, e-mail gmina@liskow.pl, inwestycje@liskow.pl, faks 0-62 7634 021.
Adres strony internetowej (url): www.liskow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Przebudowa drogi gminnej w m. Lisków, ul. Ogrodowa, dz. nr 641, 595”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ROI.271.12.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Lisków, ul. Ogrodowa, dz. nr 641, 595”. Zakres przedmiotu zamówienia do realizacji obejmuje: Przebudowę drogi gminnej w m. Lisków, ul. Ogrodowa, dz. nr 641, 595 - roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym. Zabezpieczenie znaków geodezyjnych, - roboty rozbiórkowe: roboty remontowe- cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 6-10 cm włączenia w drogi asfaltowe, - cięcie pielęgnacyjne- podkrzesanie krzewów, usunięcie z poboczy wysokiej trawy powyżej 60% powierzchni, - roboty ziemne- roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr. Kat. I-II z transp. urobku na odl. Do 5 km sam. samowyład. Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi z zakupem piasku, oczyszczanie rowów z namułu wraz z wyprofilowaniem skarp rowu i odwozem urobku na odl. 5 km, - remont przepustów drogowych - remont ścianek czołowych monolitycznych zbrojonych z betonu C30/35 dla przepustu z rur o średnicy 60 cm - roboty nawierzchniowe: koryta o głęb. 30cm wykonywane na całej szerokości przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego wraz z wywozem materiału, mechaniczne profilowanie zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV, wykonanie i zagęszczenie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego na całej szerokości drogi- gr. warstwy po zag. 10 cm, górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 twardego gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm, górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 twardego gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm - roboty wykończeniowe: obsypywanie krawędzi jezdnio gr. 10 cm z kruszywa łamanego 0-31,5 lub destruktu granulowanego drobnego, - oznakowanie pionowe: pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne pow. ponad 0,3 m2, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm z przespawanymi poprzeczkami na wysokość 30-40 cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu, - bariery ochronne- bariery stalowe N2W5a. UWAGA DOTYCZACA ZAKRESU ROBÓT BUDOWLANYCH W ramach zadania będącego przedmiotem postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, nie przewiduje się do wykonania: skropienia emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 oraz nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami wyładowczymi. Wyżej wymienione informacje należy uwzględnić przy sporządzeniu oferty w postępowaniu przetargowym.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 131935.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: SARBUD Sp. z. o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Rajsko 2
Kod pocztowy: 62-860
Miejscowość: Opatówek
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 162280.05
Oferta z najniższą ceną/kosztem 162280.05
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 162280.05
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Wiktor Przybył (06/11/2019 13:48:45)
  • zaakceptowanie treści informacji: Wiktor Przybył (06/11/2019 13:48:45)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wiktor Przybył (06/11/2019 13:48:45)
Lista wiadomości