Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi - Gmina Lisków: „Przewóz uczniów do Szkół Podstawowych na terenie Gminy Lisków wraz z pełnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2019/2020”
Ogłoszenie nr 510196932-N-2019 z dnia 18-09-2019 r.
Gmina Lisków: „Przewóz uczniów do Szkół Podstawowych na terenie Gminy Lisków wraz z pełnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2019/2020”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 585482-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Lisków, Krajowy numer identyfikacyjny 25085545200000, ul. ks. Wacława Blizińskiego  56, 62-850  Lisków, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 0-62 7634 114, e-mail gmina@liskow.pl, inwestycje@liskow.pl, faks 0-62 7634 021.
Adres strony internetowej (url): bip.liskow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Przewóz uczniów do Szkół Podstawowych na terenie Gminy Lisków wraz z pełnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2019/2020”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OR.ZP.271.1.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Przewóz uczniów do Szkół Podstawowych na terenie Gminy Lisków wraz z pełnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2019/2020” 2. Zakres usługi obejmuje przewóz uczniów do Szkół Podstawowych (dowóz do szkół i odwóz do miejscowości zamieszkania) na terenie Gminy Lisków wraz z pełnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2019/2020, w podziale na 5 części zgodnie z wykazem: 1) Część nr 1 – przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Zakrzynie z terenu wsi: Zakrzyn Dąbrowa, Zakrzyn Goździec, Zakrzyn Kolonia, Annopol, Annopol Kolonia, Jeziorko, Smolarnia. 2) Część nr 2 – przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Zakrzynie z terenu wsi Koźlątków Kolonia. 3) Część nr 3 - przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Ciepielewie z terenu wsi Trzebienie Pierwsze, Trzebienie Drugie. 4) Część nr 4 – przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Strzałkowie z terenu wsi Swoboda, Józefów, Dębniałki, Małgów Kolonia, Małgów. 5) Część nr 5 - przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Strzałkowie z terenu wsi Annopol, Annopol Kolonia, Chrusty, Pyczek, Adelin, Madalin.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 60130000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Część nr 1 – przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Zakrzynie z terenu wsi: Zakrzyn Dąbrowa, Zakrzyn Goździec, Zakrzyn Kolonia, Annopol, Annopol Kolonia, Jeziorko, Smolarnia.
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 42075.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Transport Osobowy Julian Jaszek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Pl. Św. Wawrzyńca 2
Kod pocztowy: 62-840
Miejscowość: Koźminek
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 45441.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 45441.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 45441.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Część nr 2 – przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Zakrzynie z terenu wsi Koźlątków Kolonia.
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 14025.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Transport Osobowy Julian Jaszek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Pl. Św. Wawrzyńca 2
Kod pocztowy: 62-840
Miejscowość: Koźminek
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 15147.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 15147.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 15147.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Część nr 3 - przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Ciepielewie z terenu wsi Trzebienie Pierwsze, Trzebienie Drugie.
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 17952.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Transport Osobowy Julian Jaszek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Pl. Św. Wawrzyńca 2
Kod pocztowy: 62-840
Miejscowość: Koźminek
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 19388.16
Oferta z najniższą ceną/kosztem 19388.16
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 19388.16
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Część nr 4 – przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Strzałkowie z terenu wsi Swoboda, Józefów, Dębniałki, Małgów Kolonia, Małgów.
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 24310.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Transport Osobowy Julian Jaszek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Pl. Św. Wawrzyńca 2
Kod pocztowy: 62-840
Miejscowość: Koźminek
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 26254.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 26254.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 26254.80
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Część nr 5 - przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Strzałkowie z terenu wsi Annopol, Annopol Kolonia, Chrusty, Pyczek, Adelin, Madalin.
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 25058.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Prywatne Linie Autobusowe „Auto Mig” s.c. Z. Barcki, G. Karbowski, K. Nowak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Madalin 19
Kod pocztowy: 62-850
Miejscowość: Lisków
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 27062.64
Oferta z najniższą ceną/kosztem 27062.64
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 27062.64
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Wiktor Przybył (18/09/2019 11:54:15)
  • zaakceptowanie treści informacji: Wiktor Przybył (18/09/2019 11:54:15)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wiktor Przybył (18/09/2019 11:54:15)
Lista wiadomości