Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa i montaż wyposażenia – zewnętrznego do Publicznego Żłobka w Liskowie w ramach projektu „Z myślą o najmłodszych - pierwsze miejsca żłobkowe w Gminie Lisków”
Ogłoszenie nr 510187885-N-2019 z dnia 06-09-2019 r.
Gmina Lisków: Dostawa i montaż wyposażenia – zewnętrznego do Publicznego Żłobka w Liskowie w ramach projektu „Z myślą o najmłodszych - pierwsze miejsca żłobkowe w Gminie Lisków”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt „Z myślą o najmłodszych - pierwsze miejsca żłobkowe w Gminie Lisków”, współfinansowanego jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek Pracy, Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550129228-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Lisków, Krajowy numer identyfikacyjny 25085545200000, ul. ks. Wacława Blizińskiego  56, 62-850  Lisków, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 0-62 7634 114, e-mail gmina@liskow.pl, inwestycje@liskow.pl, faks 0-62 7634 021.
Adres strony internetowej (url): www.liskow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa i montaż wyposażenia – zewnętrznego do Publicznego Żłobka w Liskowie w ramach projektu „Z myślą o najmłodszych - pierwsze miejsca żłobkowe w Gminie Lisków”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ROI.271.9.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia – zewnętrznego do Publicznego Żłobka w Liskowie w ramach projektu „Z myślą o najmłodszych - pierwsze miejsca żłobkowe w Gminie Lisków”, współfinansowanego jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek Pracy, Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.2. Wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia musi: a)być fabrycznie nowy, posiadać właściwe certyfikaty i atesty, aprobaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości i dopuszczenia do sprzedaży i użytkowania na terenie RP w tym użytkowania przez dzieci do lat 3, oraz inne dokumenty potwierdzające, że spełnia wszelkie normy i wymagania dla niego przewidziane prawem, wolny od wad oraz odpowiednio oznaczony i zapakowany, b)odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszym szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia c)być produktem bezpiecznym w rozumieniu ustawy z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 2016 r., poz. 2047) wraz z aktami wykonawczymi, d)jako przedmiot umowy przeznaczony do wyposażenia w placówce oświatowej, musi spełniać przewidziane prawem wymagania dla wyrobów stosowanych w placówkach oświatowych
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 37535200-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 16381.71
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 20149.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 20149.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 20149.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej reki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
W dniu 14.06.2019 r. miało miejsce otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie ww. zadania. Nie została złożona oferta. W związku z powyższym zachodzą przesłanki do zastosowania trybu zamówienia z wolnej reki zgodnie z z art. 67 ust. 1 pkt 4 Pzp.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Wiktor Przybył (06/09/2019 14:25:10)
  • zaakceptowanie treści informacji: Wiktor Przybył (06/09/2019 14:25:10)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wiktor Przybył (06/09/2019 14:28:36)
Lista wiadomości