Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Gmina Lisków: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Swoboda, działka nr 67,gm. Lisków” „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Koźlątków, działka nr 54, gm. Lisków”
Ogłoszenie nr 510171102-N-2019 z dnia 14-08-2019 r.
Gmina Lisków: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Swoboda, działka nr 67,gm. Lisków” „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Koźlątków, działka nr 54, gm. Lisków”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 559341-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Lisków, Krajowy numer identyfikacyjny 25085545200000, ul. ks. Wacława Blizińskiego  56, 62-850  Lisków, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 0-62 7634 114, e-mail gmina@liskow.pl, inwestycje@liskow.pl, faks 0-62 7634 021.
Adres strony internetowej (url): www.liskow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Swoboda, działka nr 67,gm. Lisków” „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Koźlątków, działka nr 54, gm. Lisków”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ROI.271.8.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Swoboda, działka nr 67, gm. Lisków” „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Koźlątków, działka nr 54, gm. Lisków” Zakres przedmiotu zamówienia do realizacji obejmuje: 1) Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w m. Swoboda, działka nr 67,gm. Lisków, o długości 570 m, w tym : - roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym, - roboty ziemne: mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża, - roboty rozbiórkowe: roboty remontowe- cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm, - roboty nawierzchniowe: górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych twardych gr. Warstwy po zagęszczeniu 20 cm, skraplanie emulsją asfaltową na zimno podbudowy, nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowychKR2 o grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, - roboty wykończeniowe: formowanie poboczy z gruntu, plantowanie poboczy, - oznakowanie pionowe: pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm z przespawanymi poprzeczkami na wysokość 30-40 cm os spodu rury + 0,06 m3 betonu, - pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, zakazu, ostrzegawcze i informacyjne pow. do 0,3 m2. 2) Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w m. Koźlątków, działka nr 54, gm. Lisków, o długości 305 m, w tym: - roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym, - roboty ziemne: mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża, - roboty rozbiórkowe: roboty remontowe- cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm, - roboty nawierzchniowe: dolna warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 10 cm górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych twardych gr. Warstwy po zagęszczeniu 20 cm, skraplanie emulsją asfaltową na zimno podbudowy, nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowychKR2 o grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, - roboty wykończeniowe: formowanie poboczy z gruntu, plantowanie poboczy w gruntach kat. I-III
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 303702.01
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Budowlano- Usługowa "EKO BUD" s.c. Elżbieta, Jacek Majdeccy
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Lisewo 2B
Kod pocztowy: 62-310
Miejscowość: Pyzdry
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 373553.48
Oferta z najniższą ceną/kosztem 373553.48
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 399122.70
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Wiktor Przybył (14/08/2019 14:45:52)
  • zaakceptowanie treści informacji: Wiktor Przybył (14/08/2019 14:45:52)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wiktor Przybył (14/08/2019 14:45:52)
Lista wiadomości