Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Gmina Lisków: Dostawa i montaż wyposażenia do Publicznego Żłobka w Liskowie w ramach projektu „Z myślą o najmłodszych - pierwsze miejsca żłobkowe w Gminie Lisków” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Ogłoszenie nr 510170937-N-2019 z dnia 14-08-2019 r.
Gmina Lisków: Dostawa i montaż wyposażenia do Publicznego Żłobka w Liskowie w ramach projektu „Z myślą o najmłodszych - pierwsze miejsca żłobkowe w Gminie Lisków”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Dostawa i montaż wyposażenia do Publicznego Żłobka w Liskowie w ramach projektu „Z myślą o najmłodszych - pierwsze miejsca żłobkowe w Gminie Lisków”
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 555238-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540112221-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Lisków, Krajowy numer identyfikacyjny 25085545200000, ul. ks. Wacława Blizińskiego  56, 62-850  Lisków, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 0-62 7634 114, e-mail gmina@liskow.pl, inwestycje@liskow.pl, faks 0-62 7634 021.
Adres strony internetowej (url): www.liskow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa i montaż wyposażenia do Publicznego Żłobka w Liskowie w ramach projektu „Z myślą o najmłodszych - pierwsze miejsca żłobkowe w Gminie Lisków”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ROI. 271.6.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia do Publicznego Żłobka w Liskowie w ramach projektu „Z myślą o najmłodszych - pierwsze miejsca żłobkowe w Gminie Lisków” CZĘŚĆ 1 Dostawa i montaż wyposażenia – meble, urządzenia, przedmioty codziennego użytku wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. CZĘŚĆ 2 Dostawa i montaż wyposażenia – zabawki edukacyjne wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. CZĘŚĆ 3 Dostawa i montaż wyposażenia – kuchni wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. CZĘŚĆ 4 Dostawa i montaż wyposażenia - zewnętrznego wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia (dotyczy części 1, 2, 3, 4), musi: a) być fabrycznie nowy, posiadać właściwe certyfikaty i atesty, aprobaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości i dopuszczenia do sprzedaży i użytkowania na terenie RP w tym użytkowania przez dzieci do lat 3, oraz inne dokumenty potwierdzające, że spełnia wszelkie normy i wymagania dla niego przewidziane prawem, wolny od wad oraz odpowiednio oznaczony i zapakowany, b) odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ, c) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 24 stycznia 2017 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2018 r., poz. 1541 ze zm.) d) być produktem bezpiecznym w rozumieniu ustawy z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 2016 r., poz. 2047) wraz z aktami wykonawczymi, e) jako przedmiot umowy przeznaczony do wyposażenia w placówce oświatowej, musi spełniać przewidziane prawem wymagania dla wyrobów stosowanych w placówkach oświatowych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 39150000-8

Dodatkowe kody CPV: 39120000-9, 39110000-6, 39141000-2, 39531000-3, 39300000-5, 32000000-3, 37000000-8, 39162100-6, 37535200-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa i montaż wyposażenia – meble, urządzenia, przedmioty codziennego użytku wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 16240
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Graniczna 46
Kod pocztowy: 93-428
Miejscowość: Łódz
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 19975.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 19975.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 19975.20
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa i montaż wyposażenia – zabawki edukacyjne wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 8233
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Graniczna 46
Kod pocztowy: 93-428
Miejscowość: Łódz
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 9912.84
Oferta z najniższą ceną/kosztem 9912.84
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9912.84
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Dostawa i montaż wyposażenia – kuchni wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 12540
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Unigastro Barbara Płuć
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Międzyleska 6c
Kod pocztowy: 50-514
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 15424.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 15424.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 15424.20
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Dostawa i montaż wyposażenia - zewnętrznego wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP Zamawiający unieważnił postępowanie, gdyż nie została złożona żadna oferta w tej części postępowania.
 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Wiktor Przybył (14/08/2019 14:00:43)
  • zaakceptowanie treści informacji: Wiktor Przybył (14/08/2019 14:00:43)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wiktor Przybył (14/08/2019 14:02:14)
Lista wiadomości