Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania na parterze budynku Szkoły Podstawowej w Liskowie z przeznaczeniem na publiczny żłobek
Ogłoszenie nr 510116721-N-2019 z dnia 11-06-2019 r.
Gmina Lisków: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania na parterze budynku Szkoły Podstawowej w Liskowie z przeznaczeniem na publiczny żłobek

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 532114-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540072926-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Lisków, Krajowy numer identyfikacyjny 25085545200000, ul. ks. Wacława Blizińskiego  56, 62-850  Lisków, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 0-62 7634 114, e-mail gmina@liskow.pl, inwestycje@liskow.pl, faks 0-62 7634 021.
Adres strony internetowej (url): www.liskow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania na parterze budynku Szkoły Podstawowej w Liskowie z przeznaczeniem na publiczny żłobek
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ROI.271.3.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na parterze budynku Szkoły Podstawowej w Liskowie z przeznaczeniem na publiczny żłobek”.3. W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia wykonane zostaną m.in.: -roboty rozbiórkowe, -roboty murowe, -tynkowanie, -instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów, -kładzenie płytek, -instalowanie nawierzchni podłogowych, -instalowanie ścianek działowych, -roboty malarskie, -instalowanie wyrobów metalowych, -roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg, -roboty w zakresie kształtowania placów zabaw, -wznoszenie ogrodzeń, -roboty instalacyjne kanalizacyjne, -roboty instalacyjne hydrauliczne, -instalowanie centralnego ogrzewania, -roboty instalacyjne przeciwpożarowe, -instalowanie wentylacji, -roboty instalacyjne elektryczne, -roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, -elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych, -roboty zakresie instalacji elektrycznych -instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45111300-1

Dodatkowe kody CPV: 45262520-2, 45410000-4, 45421100-5, 45431000-7, 45432120-1, 45421152-4, 45442100-8, 45421160-3, 45233250-6, 45112723-9, 45342000-6, 45332300-6, 45332200-5, 45331100-7, 45343000-3, 45331210-1, 45310000-3, 45311000-0, 45317300-5, 45311200-2, 45312200-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 325000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Budowlany Piotr Frontczak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Mickiewicza 3
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: Kalisz
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 399750.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 399750.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 513599.68
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Wiktor Przybył (11/06/2019 10:22:13)
  • zaakceptowanie treści informacji: Wiktor Przybył (11/06/2019 10:22:13)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wiktor Przybył (11/06/2019 10:24:06)
Lista wiadomości