Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o unieważnieniu przetargu „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń hali sportowo-widowiskowej z jego przebudową na publiczny oddział przedszkolny”
Ogłoszenie nr 510081775-N-2019 z dnia 25-04-2019 r.
Gmina Lisków: „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń hali sportowo-widowiskowej z jego przebudową na publiczny oddział przedszkolny” 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 533234-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Lisków, Krajowy numer identyfikacyjny 25085545200000, ul. ks. Wacława Blizińskiego  56, 62-850  Lisków, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 0-62 7634 114, e-mail gmina@liskow.plinwestycje@liskow.pl, faks 0-62 7634 021. 
Adres strony internetowej (url): www.liskow.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń hali sportowo-widowiskowej z jego przebudową na publiczny oddział przedszkolny”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ROI.271.4.2019
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia wykonane zostaną m.in.:  instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów,  roboty rozbiórkowe,  kładzenie płytek,  roboty malarskie,  betonowanie,  zbrojenie,  montaż konstrukcji metalowych,  roboty instalacyjne,  roboty murowe,  tynkowanie,  instalowanie nawierzchni podłogowych,  instalowanie ścianek działowych,  roboty przy wznoszeniu rusztowań,  montaż windy mechanicznej,  roboty instalacyjne elektryczne,  roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,  elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych,  roboty w zakresie instalacji elektrycznych,  ochrona odgromowa,  roboty instalacyjne kanalizacyjne,  roboty instalacyjne hydrauliczne,  instalowanie wentylacji,  instalowanie centralnego ogrzewania.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45421100-5

Dodatkowe kody CPV: 45111300-1, 45431000-7, 45442100-8, 45262300-4, 45262310-7, 45223100-7, 45320000-6, 45262520-2, 45410000-4, 45432120-1, 45421152-4, 45262100-2, 45310000-3, 45311000-0, 45317300-5, 45311200-2, 45312310-3, 45332300-6, 45332200-5, 45331210-1, 45331100-7,                                                                                                                   42416130-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z art.93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienie publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Na realizację ww. zadania objętego postępowaniem o zamówienie publiczne Zamawiający zabezpieczył w budżecie gminy 226.846,91 zł brutto, natomiast cena najkorzystniejszej oferty wynosi 339.600,00 zł brutto. Po analizie możliwości finansowych Zamawiający stwierdził, że w chwili obecnej nie jest możliwe zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny najniższej oferty. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na podstawie prawnej art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami).
 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Wiktor Przybył (25/04/2019 19:26:36)
  • zaakceptowanie treści informacji: Wiktor Przybył (25/04/2019 19:26:36)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wiktor Przybył (25/04/2019 19:28:10)
Lista wiadomości