Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania I piętra budynku Szkoły Podstawowej w Liskowie z przeznaczeniem na Regionalną Izbę Pamięci wraz z przebudową klatki schodowej” zrealizowanego w formule z

Nasz znak :ROI.271.1.2019                                                               Lisków,  dnia 26.02.2019 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Gmina Lisków

 

            na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) informuje, o :

 

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :

 

„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania I piętra budynku Szkoły Podstawowej w

Liskowie z przeznaczeniem na Regionalną Izbę Pamięci wraz z przebudową klatki

schodowej” zrealizowanego w formule „zaprojektuj wybuduj”

 

 

została wybrana oferta Nr 1 złożona przez :

 

Firma budowlana „CEGBUD” inż. Krzysztof Skonieczny
 Chlebów 48
 62-700 Turek

 

Cena oferty  : 797.538,00 zł

Długość okresu gwarancji : 5 lat

 

 

Wybrana oferta spełnia wymagania ustawy Pzp, SIWZ i zgodnie z kryteriami oceny ofert : cena 60%, długość okresu gwarancji 40 % uzyskała największą liczbę punktów tj.100,00 pkt spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

 

2. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanej ofertom :

 

 

Nr oferty  Firma ( nazwa ) , siedziba i adres Wykonawcy  Liczba pkt w kryterium : cena (60%)   Liczba pkt w kryterium : długość okresu  gwarancji (40 %) Razem 
 1  Firma budowlana „CEGBUD” inż. Krzysztof Skonieczny, Chlebów 48, 62-700 Turek  60,00  40,00  100,00
 2  WERBUD Roboty  Drogowo - Budowlane Piotr Pleśnierowicz, Pośrednik 1a, 62-840 Koźminek  57,64  40,00  97,64

 

3. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów :

 

nie dotyczy         

 

4. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów :       

                                                                                                                                   

nie dotyczy         

 

5. Unieważnieniu postępowania :       

 

nie dotyczy                

 

 zeskanowany dokument.pdf

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Wiktor Przybył (26/02/2019 10:46:37)
  • zaakceptowanie treści informacji: Wiktor Przybył (26/02/2019 10:46:37)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wiktor Przybył (26/02/2019 10:48:37)
Lista wiadomości