Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Gminy Lisków”

Lisków, dnia 21.12.2018r.

 

ROI.271.14.3.2018

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            Działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2018r., poz.1986 ze zmianami), Gmina Lisków informuje, że
w wyniku prowadzonego  postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pt:

„Odbiór i transport odpadów komunalnych

z nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych
 Gminy Lisków”

opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych - Nr ogłoszenia 660404-N-2018 wybrano
do realizacji zmówienia ofertę  Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO  Sp. z o.o.
 ul. Zjazd 23
62-800 Kalisz

 

  Cena ofertowa :  421.200,00  zł z podatkiem VAT                 
słownie: czterysta dwadzieścia jeden tysięcy dwieście złotych  00/100 .

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

 

Oferta spełnia wymagania ustawy, SIWZ a według kryterium oceny ofert – cena oraz termin płatności, uzyskała najwyższą sumę punktów.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art.91 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2018r., poz.1986 ze zmianami).

Umowa zawarta zostanie w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania drogą e-mailową zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Informacja o Wykonawcy, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu wraz
ze streszczeniem oceny:

 

Numer

oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena

Liczba uzyskanych pkt w kryterium CENA

Liczba uzyskanych pkt w kryterium TERMIN PŁATNOŚCI

Łączna ilość punktów

1.

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO   Sp. z o.o., ul. Zjazd 23
62-800 Kalisz

421.200,00

60

40

100

 

Pouczenie:

Wykonawcą przysługują środki ochrony prawnej określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – pkt 19, jak również w Dziale VI ustawy z  dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2018r., poz.1986 ze zmianami) – od art.179 do art.198

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Wiktor Przybył (21/12/2018 11:54:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Wiktor Przybył (21/12/2018 11:54:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wiktor Przybył (21/12/2018 11:54:00)
Lista wiadomości