Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 300.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów”

                                                                                                          Lisków, dnia 7.12.2018 r.

 

Numer sprawy: OR.ZP.271.3.2018

                                                                  

 

                                   

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Gmina Lisków

 

            na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) informuje, o :

 

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :

 

„Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 300.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów”

 

została wybrana oferta Nr 1 złożona przez :

 

Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej,

Plac Wolności 6, 62-840 Koźminek
Cena oferty:     36.837,10 zł

 

 

Wybrana oferta spełnia wymagania ustawy Pzp, SIWZ i zgodnie z kryteriami oceny ofert : cena 100%, uzyskała największą liczbę punktów tj.100,00 pkt spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

 

2. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanej ofertom :                      

           

           

Nr oferty

Firma ( nazwa ) , siedziba i adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Cena oferty

Liczba pkt w kryterium :

cena (100%)

1

Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej,

Plac Wolności 6, 62-840 Koźminek

36.837,10 zł

100

                                                                      

 

3. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone :

Nie dotyczy

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Wiktor Przybył (07/12/2018 15:05:48)
  • zaakceptowanie treści informacji: Wiktor Przybył (07/12/2018 15:05:48)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wiktor Przybył (07/12/2018 15:22:45)
Lista wiadomości