Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Strzałkowie wraz z pełnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2018/2019

Lisków, dnia 13.07.2018 r.

Nr sprawy: OR.ZP.271.2.2018

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017 poz.1579 z poźn. zm.) Gmina Lisków informuje o:

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Strzałkowie wraz z pełnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2018/2019" opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych - Nr 583162-N-2018,została wybrana oferta Nr 1 Firmy: Prywatne Linie Autobusowe „Auto Mig" s.c. Z. Barcki, G. Karbowski, K. Nowak, Madalin 19, 62-850 Lisków, cena ofertowa: 26 773,20 zł brutto (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote 20 /100) i 14 - dniowy termin płatności.

Oferta spełnia wymagania ustawy i specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Według kryterium oceny ofert: cena oraz termin płatności uzyskała najwyższą sumę punktów.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art.91 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017 poz.1579 z poźn. zm.)

Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od przesłania drogą pocztową zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny:

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w kryterium CENA

Liczba uzyskanych punktów w kryterium termin płatności

Razem punkty

w kryterium oceny

ofert

1.

Prywatne Linie Autobusowe

„Auto Mig" s.c.

Z. Barcki, G. Karbowski,
K. Nowak

Madalin 19, 62-850 Lisków

60

0

60

2. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów:

nie dotyczy.

3. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów:

nie dotyczy.

4. Unieważnieniu postępowania:

nie dotyczy.

                                                                                              Wójt Gminy Lisków
                                                                                               /-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Dorota Sitko
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (13/07/2018 22:52:36)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (13/07/2018 22:52:36)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (13/07/2018 22:59:17)
Lista wiadomości