Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Przewóz uczniów do Gimnazjum i Szkół Podstawowych na terenie Gminy Lisków wraz z pełnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2018/2019

Lisków, dnia 13.07.2018 r.

Nr sprawy: OR.ZP.271.1.2018

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017 poz.1579 z poźn. zm.) Gmina Lisków informuje o:

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przewóz uczniów do Gimnazjum i Szkół Podstawowych na terenie Gminy Lisków wraz z pełnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2018/2019" opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych - Nr 583081-N-2018, została wybrana oferta Nr 1 firmy: Transport Osobowy Julian Jaszek, Pl. Św. Wawrzyńca 2, 62-840 Koźminek, cena ofertowa: 133.246,62 zł brutto (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące dwieście czterdzieści sześć złotych 62/100) i 30 - dniowy termin płatności.

Oferta spełnia wymagania ustawy i specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Według kryterium oceny ofert: cena oraz termin płatności uzyskała najwyższą sumę punktów.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art.91 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017 poz.1579 z poźn. zm.)

Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od przesłania drogą pocztową zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny:

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w kryterium CENA

Liczba uzyskanych punktów w kryterium Termin płatności

Razem punkty

 

w kryterium oceny

 

ofert

 

1.

Transport Osobowy

Julian Jaszek

Pl. Św. Wawrzyńca 2

62-840 Koźminek

60

40

100

2. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów:

nie dotyczy.

3. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów:

nie dotyczy.

4. Unieważnieniu postępowania:

nie dotyczy.

                                                                                                 Wójt Gminy Lisków
                                                                                                  /-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Dorota Sitko
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (13/07/2018 22:22:40)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (13/07/2018 22:22:40)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (13/07/2018 22:50:50)
Lista wiadomości