Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Budowę sieci wodociągowej w ul. Twórców Liskowa w Liskowie

 Lisków, 04.06.2018 r.

Nasz znak: ROI.271.7.2018    

 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Gmina Lisków


na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) informuje, o :

 

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :

"Budowa sieci wodociągowej w ul. Twórców Liskowa w Liskowie" 

została wybrana oferta Nr 2 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Budowlane KAN-BUD Arkadiusz Wawrzyniak, ul. Poznańska 70, 62 - 740 Tuliszków

Cena oferty  : 139.748,08 zł

Długość okresu gwarancji : 60 miesięcy

Wybrana oferta spełnia wymagania ustawy Pzp, SIWZ i zgodnie z kryteriami oceny ofert : cena 60%, długość okresu gwarancji 40 % uzyskała największą liczbę punktów tj.100,00 pkt spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.


2. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanej ofertom :                             


Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba uzyskanych pkt w kryterium CENA

Liczba uzyskanych pkt w kryterium gwarancja i rękojmia

Razem pkt w kryterium oceny ofert

 

1.

Firma Instalacyjno - Budowlana NESTOR Paweł Traka, ul. Ciasna 15/7, 62 - 800 Kalisz 

 

42,90

 

40,00

 

    82,90

2

Przedsiębiorstwo Budowlane KAN - BUD Arkadiusz Wawrzyniak, ul. Poznańska 70, 62 - 740 Tuliszków 

 

60,00

 

40,00

 

   100,00

3

Konsorcjum firm : Przedsiębiorstwo Robót Wodno - Kanalizacyjnych Dominika Wawrzyniak - Lider, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Budowlanych Jakub Wawrzyniak - Partner , ul. Kasztelana Zaremby 16/9, 62 - 740 Tuliszków 

 

57,43

 

40,00

 

    97,43

                                                                    

3. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów :

nie dotyczy     

4. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów :          

nie dotyczy     

5. Unieważnieniu postępowania :         

nie dotyczy                 

                                                                      Wójt Gminy Lisków
                                                                      /-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Brodziak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (04/06/2018 12:59:03)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (04/06/2018 12:59:03)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (04/06/2018 13:05:17)
Lista wiadomości