Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Żychów dz. nr 23, m. Żychów dz. nr 205, m. Wygoda dz. nr 120, m. Annopol dz. nr 174, m. Zakrzyn-Kolonia dz. nr 21, m. Józefów dz. nr 282 i m. Swoboda dz. nr

Lisków, dnia 12.04.2018

Nasz znak :ROI.271.5.2018   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Gmina Lisków na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) informuje, o :

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :

„Przebudowa drogi gminnej  w miejscowości Żychów dz. nr  23",

„Przebudowa drogi gminnej  w m. Żychów dz. nr 205 ", 

„Przebudowa drogi gminnej  w miejscowości Wygoda dz. nr 120",

„Przebudowa drogi gminnej  w m. Annopol dz. nr  174",  

„Przebudowa drogi gminnej  Zakrzyn-Kolonia dz. nr 21 ",

„Przebudowa drogi gminnej  Józefów  dz. nr 282 i Swoboda dz. nr 36",

została wybrana oferta Nr 1 złożona przez :

„ROL DRÓG" ZUP ROBOTY DROGOWO-BUDOWLANE inż. Rafał Świątek, Rajsko 2, 62-860 Opatówek 

Cena oferty  : 716.922,72 zł

Długość okresu gwarancji : 36 miesięcy

Wybrana oferta spełnia wymagania ustawy Pzp, SIWZ i zgodnie z kryteriami oceny ofert : cena 60%, długość okresu gwarancji 24 % uzyskała największą liczbę punktów tj. 84,00 pkt.

2. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanej ofertom :                             

Nr oferty

Firma ( nazwa ) , siedziba i adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

 

 

Liczba pkt w kryterium :

cena (60%)

Liczba pkt w

kryterium : długość okresu  gwarancji (40 %)

Razem

1

„ROL DRÓG” ZUP ROBOTY DROGOWO-BUDOWLANE inż. Rafał Świątek, Rajsko 2, 62-860 Opatówek

60,00

24,00

84,00

3. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów :

nie dotyczy     

4. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów :          

nie dotyczy     

5. Unieważnieniu postępowania :         

nie dotyczy                 

                                                                    Wójt Gminy Lisków
                                                                    /-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (12/04/2018 14:13:05)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (12/04/2018 14:13:05)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (12/04/2018 14:19:12)
Lista wiadomości