Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Zakup, montaż i uruchomienie agregatu do Stacji Uzdatniania Wody w Liskowie i agregatu do Oczyszczalni Ścieków w Liskowie

Lisków, 21.03.2018 r.

Nasz znak: ROI.271.4.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gmina Lisków

na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) informuje, o :


1. Wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :

"Zakup, montaż  i uruchomienie agregatu do SUW w Liskowie i agregatu do Oczyszczalni Ścieków w Liskowie"

 została wybrana oferta Nr 2 złożona przez :

Siltec Sp. z o.o., ul. Parzniewska 12, 05 - 800 Pruszków

 Cena oferty  : 139.974 zł

Długość okresu gwarancji : 60 miesięcy

Wybrana oferta spełnia wymagania ustawy Pzp, SIWZ i zgodnie z kryteriami oceny ofert : cena 60%, długość okresu gwarancji 40 % uzyskała największą liczbę punktów tj.100,00 pkt spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

2. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanej ofertom :                       

Nr oferty

Firma ( nazwa ) , siedziba i adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

 

 

Liczba pkt w kryterium :

cena (60%)

Liczba pkt w

kryterium : długość okresu  gwarancji (40 %)

Razem

1

PEZAL PRODUCT LINE Sp. z o.o., ul. Miałki Szlak 52, 80 -717 Gdańsk

 

 

Oferta odrzucona

2

Siltec Sp. z o.o., ul. Parzniewska 12, 05 - 800 Pruszków

60,00

40,00

100,00

3

FINCO ENERGIA Andrzej Mućka, ul. Kowalska 6,         05 - 804 Pruszków

58,45

40,00

98,45

4

RIELLO DELTA POWER Sp. z o.o., ul. Krasnowolska 82R, 02 - 849 Warszawa

57,13

40,00

97,13

5

PPH GAPPA Marek Cichoń, ul. Błońska 52,                      26 - 015 Pierzchnica

58,66

40,00

98,66

6

FAST GROUP Sp. z o.o., Al. 3 Maja 12,                             00 - 391 Warszawa

56,55

40,00

96,55

 

3. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów :

nie dotyczy           

4. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów :       

nie dotyczy    

5. Unieważnieniu postępowania :       

nie dotyczy                

                                                           Wójt Gminy Lisków
                                                            /-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Brodziak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (21/03/2018 22:22:53)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (21/03/2018 22:22:53)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (12/04/2018 14:04:36)
Lista wiadomości