Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Przebudowę drogi gminnej w m. Lisków, ul. Słoneczna

Lisków,02.03.2018 r.

Nasz znak: ROI.271.2.2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gmina Lisków


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) informuje, o :

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :

 "Przebudowa drogi gminnej w m. Lisków, ul. Słoneczna"

została wybrana oferta Nr 1 złożona przez :

SIDROG Sp. z o. o., Domaniew 9, 98-235 Błaszki

Cena oferty  : 934.838,75 zł

Długość okresu gwarancji : 60 miesięcy

Wybrana oferta spełnia wymagania ustawy Pzp, SIWZ i zgodnie z kryteriami oceny ofert : cena 60%, długość okresu gwarancji 40 % uzyskała największą liczbę punktów tj.100,00 pkt spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

2. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanej ofertom :                             

Nr oferty

Firma (nazwa), siedziba
i adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

 

 

Liczba pkt w kryterium :

cena (60%)

Liczba pkt w

kryterium : długość okresu  gwarancji (40 %)

Razem

1

SIDROG Sp. z o. o., Domaniew 9, 98-235 Błaszki

 

60,00

40,00

100,00

2

Trans Spili Sp. z o. o., ul. Graniczna 18a, 62-563 Licheń Stary

38,91

40,00

78,91

3. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów :

nie dotyczy     

4. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów :          

nie dotyczy     

5. Unieważnieniu postępowania :         

nie dotyczy                 

                                     Wójt Gminy Lisków
                                    /-/ Maria Krawiec

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Katarzyna Kaczmarek
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (02/03/2018 14:14:27)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (02/03/2018 14:14:27)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (02/03/2018 14:38:50)
Lista wiadomości