Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Termomodernizację świetlicy wiejskiej w Koźlątkowie

Nasz znak : ROI.271.7.2017                                                                                             Lisków, dn. 11.08.2017 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gmina Lisków

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) informuje, o :

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na: „Termomodernizację świetlicy wiejskiej w Koźlątkowie"      

została wybrana oferta Nr 1 złożona przez :

InvestALL Tomasz Tomczak Wilkowyja, ul. Świerkowa 6,   63-200 Jarocin

Cena oferty brutto : 427 000,00 zł.

Długość okresu rękojmi : 5 lat.

Wybrana oferta , jako niepodlegająca odrzuceniu uzyskała największą liczbę punktów tj.100,00 pkt (najkorzystniejsza dla zamawiającego pod względem  kryteriów wyboru ofert : cena w 60 %, długość okresu  rękojmi w 40 %) .

2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty i punktacja przyznana ofertom :

Nr
oferty  Firma (nazwa)                    Streszczenie ofert i porównanie złożonych ofert   

                                                            
                                                  Liczba pkt w kryterium   Liczba punktów w kryterium:   Razem

                                                                                        długość okresu rękojmi
                                                          cena 60 %                          40 %                   100%

1       InvestALL Tomasz Tomczak
         Wilkowyja, ul. Świerkowa 6,
         63-200 Jarocin

3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni :

nie dotyczy

4. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone :

Nie dotyczy

5. Wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu :

nie dotyczy

6. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów :

nie dotyczy         

7. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów :          

nie dotyczy         

8. Unieważnieniu postępowania :         

nie dotyczy         

                                                         Wójt Gminy Lisków
                                                          /-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Sylwia Soczyk
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (11/08/2017 13:53:30)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (11/08/2017 13:53:30)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (02/03/2018 14:15:34)
Lista wiadomości