Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja z otwarcia ofert na "Zakup i montaż i uruchomienie linii do higienizacji i odwadniania osadu w oczyszczalni ścieków w Liskowie"

Lisków, 2.08.2017

 

 

Nasz  znak : ROI.271.6.2017

 

Informacja z otwarcia ofert

 

 

dotyczy :

 

 

            Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami) Zamawiający zamieszcza informacje z otwarcia ofert w ww.  postępowaniu tj.:

 

1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę  615.000 zł brutto.

 

2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty :

 

- oferta Nr 1 : Inżynieria środowiska ELGAJ Leszek Kondratowicz, Zbiersk Cukrownia 68/2, 62 -830 Zbiersk  – kwota brutto : 541.200,00 – gwarancja : 36 m - cy

 

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zostały  wskazane w SIWZ i są jednakowe dla wszystkich wykonawców tj. termin wykonania zamówienia : 30.10.2017 r., warunki płatności : 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

 

3. Ponadto, Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej powyższych informacji.

 

                                                                                                         

Wójt Gminy

/-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (02/08/2017 15:25:51)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (02/08/2017 15:25:51)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (03/08/2017 10:06:52)
Lista wiadomości