Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Strzałkowie wraz z pełnieniem opieki w czasie prz

                                                                                                        Lisków, dnia 31.07.2017 r.

Nr sprawy: OR.ZP.271.2.2017                                                  

    INFORMACJA  O  WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

        Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015 poz.2164 z poźn. zm.) Gmina Lisków informuje o:

1.   Wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przewóz  uczniów do  Szkoły Podstawowej  w Strzałkowie  wraz z pełnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2017/2018” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych – Nr 555009-N-2017, została wybrana oferta  Nr 1 Firmy: Prywatne Linie Autobusowe „Auto Mig” s.c.  Z. Barcki, G. Karbowski, K. Nowak, Madalin 19, 62-850 Lisków, cena ofertowa: 26.917,92 zł brutto (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset siedemnaście  złotych 92/100) i 14 – dniowy termin płatności.

Oferta spełnia wymagania ustawy i specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Według kryterium oceny ofert: cena oraz termin płatności uzyskała najwyższą sumę punktów. 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art.91 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015 poz.2164 z poźn. zm.)

Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od przesłania drogą pocztową zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli  oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny:

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów  w kryterium CENA

Liczba uzyskanych punktów  w kryterium termin płatności

Razem punkty

w kryterium oceny

    ofert

1.

Prywatne Linie Autobusowe

„Auto Mig” s.c.

Z. Barcki, G. Karbowski,
K. Nowak

Madalin 19, 62-850 Lisków

60

0

60

 

2.     Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów:

nie dotyczy.     

3.       Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów:     

nie dotyczy.    

4.        Unieważnieniu postępowania:    

nie dotyczy.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (31/07/2017 12:34:18)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (31/07/2017 12:34:18)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (31/07/2017 12:34:18)
Lista wiadomości