Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przewóz uczniów do Gimnazjum i Szkół Podstawowych na terenie Gminy Lisków wraz z pełnieniem

                                                                                                 Lisków, dnia 31.07.2017 r.

Nr sprawy: OR.ZP.271.1.2017                                     

   INFORMACJA  O  WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

        Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015 poz.2164 z poźn. zm.) Gmina Lisków informuje o:

1.           Wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przewóz uczniów do Gimnazjum i Szkół Podstawowych na terenie Gminy Lisków wraz z pełnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2017/2018” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych – Nr 554235-N-2017, została wybrana oferta Nr 1 firmy:  Transport Osobowy  Julian  Jaszek, Pl. Św. Wawrzyńca 2,  62-840  Koźminek, cena ofertowa: 133.977,78 zł brutto (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych 78/100) i 30 – dniowy termin płatności.

Oferta spełnia wymagania ustawy i specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Według kryterium oceny ofert: cena oraz termin płatności uzyskała najwyższą sumę punktów. 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art.91 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015 poz.2164 z poźn. zm.)

Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od przesłania drogą pocztową zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli  oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny:

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów  w kryterium CENA

Liczba uzyskanych punktów  w kryterium Termin płatności

Razem punkty

w kryterium oceny

    ofert

1.

Transport Osobowy

Julian Jaszek

Pl. Św. Wawrzyńca 2

62-840 Koźminek

60

40

100

 

2.    Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów:

nie dotyczy.      

3.    Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów:     

nie dotyczy.      

4.    Unieważnieniu postępowania:    

nie dotyczy.

                                                                                                       
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (31/07/2017 12:32:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (31/07/2017 12:32:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (31/07/2017 12:32:00)
Lista wiadomości