Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Gminy Lisków”

Lisków, dnia 02.06.2017r.

 

ROI.271.3.2017

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            Działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015r., poz.2164 ze zmianami), Gmina Lisków informuje, że
w wyniku prowadzonego  postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pt:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

z nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych
 Gminy Lisków”

opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych - Nr ogłoszenia 516261-N-2017 wybrano
do realizacji zmówienia ofertę  Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO  Sp. z o.o.
 ul Łódzka 19
62-800 Kalisz

 

  Cena ofertowa790.560,00  zł z podatkiem VAT                 
słownie: siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych  00/100 .

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

 

Oferta spełnia wymagania ustawy, SIWZ a według kryterium oceny ofert – cena oraz termin płatności, uzyskała najwyższą sumę punktów.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art.91 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015r., poz.2164 ze zmianami).

Umowa zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania drogą pocztową zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Informacja o Wykonawcy, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu wraz
ze streszczeniem oceny:

 

Numer

oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena

Liczba uzyskanych pkt w kryterium CENA

Liczba uzyskanych pkt w kryterium TERMIN PŁATNOŚCI

Łączna ilość punktów

1.

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO   Sp. z o.o., ul. Łódzka 19
62-800 Kalisz

790.560,00

60

40

100

 

Pouczenie:


Wykonawcą przysługują środki ochrony prawnej określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – pkt 19, jak również w Dziale VI ustawy z  dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015r., poz.2164 ze zmianami) – od art.179 do art.198

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Patrycja Wesołek (02/06/2017 12:07:58)
  • zaakceptowanie treści informacji: Patrycja Wesołek (02/06/2017 12:07:58)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (02/03/2018 14:15:18)
Lista wiadomości