Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Przebudowa drogi gminnej Budy Liskowskie Ciepielew dz. nr 147 w miejscowości Koźlątków dz. nr 366 w m. Budy Liskowskie dz. nr 20,29,142 w m. Budy Liskowskie dz. nr 141, 77/1

Nasz znak : ROI.271.1.2017                                                              Lisków, dn. 17.05.2017 r.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Gmina Lisków

 

            na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) informuje, o :

 

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na :

 ”Przebudowa drogi gminnej  Budy Liskowskie  Ciepielew dz. nr 147”,

 „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koźlątków dz. nr 366”,

 „Przebudowa drogi gminnej w m. Budy Liskowskie dz. nr 20,29,142”,

 „Przebudowa drogi gminnej w m. Budy Liskowskie dz. nr 141, 77/1”,

   została wybrana oferta Nr 4 złożona przez :

                                   SIDROG Sp. z o.o.

                                   Domaniew 9

                                   98-235 Błaszki

Cena oferty 777.040,96 zł.

Długość okresu gwarancji : 60 miesięcy.

 

Wybrana oferta, jako niepodlegająca odrzuceniu uzyskała największą liczbę punktów tj.100,00 pkt ( najkorzystniejsza dla zamawiającego pod względem kryteriów wyboru ofert: cena - 60 %, długość okresu gwarancji - 40 %) .

Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanej ofertom :                                         

 

 


 
 Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert
Nr oferty
Firma ( nazwa ) , siedziba i adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium :

cena (60%)
 

Liczba pkt w

kryterium : długość okresu  gwarancji (40 %)
Razem
 1  

„ROL_DRÓG” Zakład Usługowo Produkcyjny Roboty Drogowo-Budowlane inż. Rafał Światek, Rajsko 2,

62 – 860 Opatówek
 45,69  24,00  69,69
 2  

„BEDRÓG”  ROBOTY  DROGOWO-BUDOWLANE

Sebastian Piętka  Smółki 1A, 62-840 Koźminek

 50,34  32,00  82,34
 3  

BUD-TRANS Roboty Budowlano-Drogowe

Maria Karbowiak , 98-200 Sieradz, ul. Uniejowska 170A
 52,37  24,00  76,37

 4

 

SIDROG Sp. z o.o.

Domaniew 9

98 – 235 Błaszki
 60,00  40,00  100,00

 

 

2. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów :

nie dotyczy      

3. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów :     

nie dotyczy      

4. Unieważnieniu postępowania :    

nie dotyczy

   Wójt Gminy Lisków      
/-/ Maria Krawiec       
                         

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Patrycja Wesołek (17/05/2017 13:36:36)
  • zaakceptowanie treści informacji: Patrycja Wesołek (17/05/2017 13:36:36)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (02/03/2018 14:14:55)
Lista wiadomości