Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Przebudowę drogi gminnej Lisków-Ciepielew-Trzebienie

Lisków, 19 stycznia 2017 r.

Nasz znak : ROI.271.4.2016

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gmina Lisków

na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) informuje, o :

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na :

Przebudowę drogi gminnej Lisków - Ciepielew - Trzebienie

została wybrana oferta Nr 2 złożona przez :

                                   SIDROG Sp. z o.o.

                                   Domaniew 9

                                   98-235 Błaszki

Cena oferty 2.299.562,37 zł.

Długość okresu gwarancji : 60 miesięcy.

Wybrana oferta , jako niepodlegająca odrzuceniu uzyskała największą liczbę punktów tj.100,00 pkt ( najkorzystniejsza dla zamawiającego pod względem  kryteriów wyboru ofert : cena - 60 %, długość okresu  gwarancji - 40 % ) .

Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanej ofertom :

Nr oferty

Firma ( nazwa ) , siedziba i adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

   

Liczba pkt w kryterium :

cena (60%)

 

 

Liczba pkt w

kryterium : długość okresu  gwarancji (40 %)
 Razem

1

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz

ul. Noskowska 3 - 5

62 - 800 Kalisz

49,62

 40,00  89,62  

2

SIDROG Sp. z o.o.

Domaniew 9

98 - 235 Błaszki

60,00

 40,00  100,00

2. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów :

nie dotyczy      

3. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów :     

nie dotyczy      

4. Unieważnieniu postępowania :    

nie dotyczy      

 

                                                                                             Wójt Gminy Lisków
                                                                                              /-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Irena Tomaszewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (19/01/2017 13:48:15)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (19/01/2017 13:48:15)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (19/01/2017 14:09:49)
Lista wiadomości