Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Przewóz uczniów do Gimnazjum i Szkół Podstawowych na terenie Gminy Lisków wraz z pełnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2016/2017”
Lisków, dnia 22.06.2016 r.

Nr sprawy: OR.ZP.271.1.2016                                        

 

INFORMACJA  O  WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015 poz.2164) uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przewóz uczniów do Gimnazjum i Szkół Podstawowych na terenie Gminy Lisków wraz z pełnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2016/2017" wybrano ofertę firmy:  Transport Osobowy  Julian  Jaszek, Pl. Św. Wawrzyńca 2,  62-840  Koźminek,  za cenę  łączną: 135.386,64 zł brutto (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych 64/100) i 30 - dniowy termin płatności

Oferta spełnia wymagania ustawy i specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Według kryterium oceny ofert: cena oraz termin płatności uzyskała najwyższą sumę punktów. 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów  w kryterium CENA

Liczba uzyskanych punktów  w kryterium Termin płatności

Razem punkty w kryterium oceny ofert

1.

             Transport Osobowy

                Julian Jaszek

          Pl. Św. Wawrzyńca 2

             62-840 Koźminek

95

5

100

 

                                                                                Wójt Gminy Lisków
                                                                                 /-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Dorota Sitko
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (22/06/2016 14:50:32)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (22/06/2016 14:50:32)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (22/06/2016 14:59:16)
Lista wiadomości