Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Wyposażenie targowiska pod nazwą Mój rynek”

ROI.271.4.2014                                                                                Lisków, dn. 16.05.2014 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Lisków informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pt:

„Wyposażenie targowiska pod nazwą Mój rynek”

 

CZĘŚĆ 1 na dostawę i montaż wyposażenia targowiska w namiot wybrano do realizacji firmę Biuro Kosztorysowo-Handlowe „MATEO” Mateusz Słomiński, ul. Sławieńska 9, 76-010 Polanów za cenę brutto – 18.450,00 zł, słownie: osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100. Wybrana oferta spełnia wymagania ustawy, SIWZ a według kryterium oceny ofert – cena uzyskała najwyższą sumę punktów.

 

Streszczenie oceny i porównanie ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba uzyskanych pkt w kryterium CENA

Razem pkt w kryterium oceny ofert

CZĘŚĆ 1

1

Biuro Kosztorysowo-Handlowe

„MATEO” Mateusz Słomiński

ul. Sławieńska 9, 76-010 Polanów

 

 

300

 

300

 

CZĘŚĆ 2 na dostawę i montaż wyposażenia targowiska w 3 kioski wybrano do realizacji firmę Biuro Kosztorysowo-Handlowe „MATEO” Mateusz Słomiński, ul. Sławieńska 9, 76-010 Polanów za cenę brutto – 12.300,00 zł, słownie: dwanaście tysięcy trzysta złotych 00/100.

Wybrana oferta spełnia wymagania ustawy, SIWZ a według kryterium oceny ofert – cena uzyskała najwyższą sumę punktów.

 

Streszczenie oceny i porównanie ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba uzyskanych pkt w kryterium CENA

Razem pkt w kryterium oceny ofert

CZĘŚĆ 2

1

Biuro Kosztorysowo-Handlowe

„MATEO” Mateusz Słomiński

ul. Sławieńska 9, 76-010 Polanów

 

 

300

 

300

2.

 

 

P.W. Wojciech Osses

ul. Przyjaciół Dzieci 1, Kowanówko

64-600 Oborniki

Wykonawca wykluczony

oferta odrzucona

Wykonawca wykluczony

oferta odrzucona

 

                                                                                              Wójt Gminy Lisków

                                                                                                /-/ Maria Krawiec

 

ROI.271.4.2014                                                                                Lisków, dn. 16.05.2014 r.

 

Informacja o unieważnieniu przetargu

 

 

Gmina Lisków informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pt:

„Wyposażenie targowiska pod nazwą Mój rynek”

 

CZĘŚĆ 3 na dostawę i montaż wyposażenia targowiska w 30 kpl. stołów i ławek.

Gmina Lisków informuje, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1,  pkt. 4 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) unieważnia przedmiotowe postępowanie w części 3 o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie

W przedmiotowym postępowaniu w części 3 wpłynęła tylko jedna oferta, której cena przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w części 3. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

 

CZĘŚĆ 4 na dostawę i montaż wyposażenia targowiska w wc typu TOI TOI

Gmina Lisków informuje, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1,  pkt. 4 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) unieważnia przedmiotowe postępowanie w części 4 o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie

W przedmiotowym postępowaniu w części 4 wpłynęła tylko jedna oferta, której cena przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w części 4. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Lisków

                                                                                                /-/ Maria Krawiec

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Patrycja Wesołek (16/05/2014 15:36:12)
  • zaakceptowanie treści informacji: Patrycja Wesołek (16/05/2014 15:36:12)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Patrycja Wesołek (16/05/2014 15:37:08)
Lista wiadomości