Wyszukiwarka:

Kalendarium

XLI Sesja Rady Gminy Lisków

                                                                                                                                      

                                                                                                                 Lisków, dnia 06.10.2010 r.

                                                                     

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym

( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. )

z w o ł u j ę

XLI Sesję Rady Gminy Lisków,  która odbędzie się w dniu 15 października  2010 roku

o godz. 1000  w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Liskowie.

 

Proponowany porządek obrad:

1.       Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.       Ustalenie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4.       Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

5.       Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    zmiany budżetu Gminy Lisków na 2010 rok

b)   utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Lisków w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.

c)   określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

6.       Informacja z wykonania budżetu Gminy Lisków za I półrocze 2010 roku.

7.       Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Lisków w roku szkolnym 2009 /2010 .

8.       Interpelacje i zapytania.

9.       Wolne wnioski i informacje.

10.   Zamknięcie obrad XLI Sesji Rady Gminy Lisków.                                        

 

                                                                                                            

                                                                    Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                      /-/  Aleksander Tomalak

 

 

 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

 

 

 

  

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (08/10/2010 17:29:17)
  • zaakceptowanie treści informacji: (08/10/2010 17:29:23)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: (08/10/2010 17:29:17)
Lista wiadomości