Wyszukiwarka:

Kalendarium

XXX Sesja Rady Gminy Lisków
  Lisków dnia, 02.09.2009 r.

 

                                                                                                                      

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

z w o ł u j ę

XXX Sesję  Rady Gminy Lisków, która odbędzie się w dniu 10.09.2009 r.

o godz. 10°° – tej w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie.

 

 

Proponowany Porządek obrad:

 

    1.   Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

  1. Ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
  4. Podjecie  uchwał w sprawie:

a)      zmiany budżetu gminy Lisków na 2009 rok .

b)     zabezpieczenia w formie weksla „ in blanco” prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przedsięwzięcia inwestycyjnego w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 pn. „ Adaptacja budynku Strażnicy na wiejskie Centrum Kulturalno- Sportowe w Strzałkowie..

c)      zmiany uchwały nr XXVII/185/2009 Rady Gminy Lisków z dnia 30.12.2008r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 r.

d)     przekazania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie zadania polegającego na udzielaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lisków i upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie do prowadzenia indywidualnych spraw i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie.

  1. Interpelacje i zapytania. 

7.  Wolne wnioski  i informacje.

  8.  Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Gminy Lisków.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lisków

         /-/ Aleksander Tomalak

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (04/09/2009 14:18:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: (04/09/2009 14:21:05)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: (04/09/2009 14:20:58)
Lista wiadomości