Wyszukiwarka:

Kalendarium

VII Sesja Rady Gminy Lisków

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

 ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),

 

z w o ł u j ę

 

   VII Sesję  Rady Gminy Lisków, która odbędzie się

w dniu 26.04.2007 r.godz. 1100  w sali Gminnego Ośrodka Kultury

w Liskowie

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.       Otwarcie posiedzenia.

2.       Ustalenie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4.       Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

5.       Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

6.       Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2006 rok.

7.       Podjęcie uchwał Rady Gminy Lisków w sprawie:

a)      zmiany uchwały nr XXVIII/147/2006 z dnia 27.04.2006 r.  dotyczącej ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych  przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

b)      zatwierdzenia pomocy indywidualnej dla pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej Swoboda ze środków Zakładowego Funduszu Aktywności.

c)      określenia przedmiotu działania i trybu pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lisków.

d)      zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lisków.

         8. Interpelacje i zapytania. 

9.   Wolne wnioski i informacje.

10.   Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Gminy Lisków.

 

 

                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                            /-/ Aleksander Tomalak   

 

Podstawa prawna urlopowania:

Art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Anna Michalak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (26/04/2007 09:33:27)
  • zaakceptowanie treści informacji: (26/04/2007 09:45:46)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: (26/04/2007 09:45:32)
Lista wiadomości