Wyszukiwarka:

Kalendarium

V Sesja Rady Gminy Lisków

                   

                                                               Lisków, dnia 26.02.2007 r.

 

  

       Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

 

z w o ł u j ę

 

 V Sesję Rady Gminy Lisków, która odbędzie się w dniu 06.03. 2007 r. o godz. 10°° w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie.

 

Proponowany porządek obrad:

1.   Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.   Ustalenie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4.   Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

5.   Podjęcie uchwał Rady Gminy Lisków w sprawie:

a) zmian budżetu gminy w 2007 r.

b) wniesienia poprawek do budżetu gminy w 2007 r.

c) określenia zasad i trybu umarzania , odraczania lub rozkładania na raty należności  pieniężnych  od których  nie  stosuje się przepisów ustawy – ordynacja podatkowa.

d) zatwierdzenia rocznego planu przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska  na 2007 rok.

e) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na budowę hali widowiskowo- sportowej w Liskowie.

f) odwołania Skarbnika Gminy.

g) powołania Skarbnika Gminy

            h) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok. 

    j) zatwierdzenia planu wydatków  Zakładowego Funduszu Aktywności Zawodowej  „Swoboda” na 2007 rok.

   k) zatwierdzenia planu działalności gospodarczej Zakładu Aktywności   Zawodowej „ Swoboda” w Swobodzie.

   6. Podjęcie uchwały Rady Gminy Lisków w sprawie:  wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Lisków.

   7. Interpelacje i zapytania.

   8. Wolne wnioski i informacje.

   9. Zamknięcie obrad V Sesji Rady Gminy Lisków.  

 

 

Podstawa prawna urlopowania

Art. 25  ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.

 

 

  Przewodniczący Rady Gminy

       /-/ Aleksander Tomalak

 

 

                                                                           

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Anna Michalak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (01/03/2007 15:42:41)
  • zaakceptowanie treści informacji: (01/03/2007 15:44:55)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: (01/03/2007 15:44:43)
Lista wiadomości