Wyszukiwarka:

Kalendarium

XXVIII Sesja Rady Gminy Lisków

                                                                                                                                                              Lisków, dnia 18.04.2006 r.

 

                                                                                                                                                                                                           

            Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), zwołuję XXVIII Sesję  Rady Gminy Lisków, która odbędzie się w dniu 27.04.2006 r. o godz. 10 – tej w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.      Otwarcie posiedzenia.

2.      Ustalenie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4.      Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.

5.      Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2005 rok.

6.      Projekt uchwały w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu  z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, warunków ich sprzedaży, określenia terminów ważności zezwoleń oraz kontroli przestrzegania zasad obrotu tymi napojami.

7.      Projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na 2006 rok.

8.      Zmiany w budżecie gminy na 2006 rok.

9.      Projekt uchwały w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej.

10.  Projekt uchwały w sprawie: oddania gruntów w użytkowanie wieczyste Gminnej Spółdzielni „ Samopomoc Chłopska” w Liskowie.

11.  Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu wydatków Zakładowego Funduszu Aktywności ZAZ Swoboda na 2006 rok.

12.  Projekt uchwały w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego przez gminę Lisków w zamian za objęcie udziałów w kapitale zakładowym Spółki z o.o. pod nazwą „ Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu. 

13.  Wolne wnioski i zapytania.

14.  Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Lisków.

 

 

 

                                                                                           Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                  /-/   Grażyna Bronś

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Kozłowski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (18/04/2006 15:45:51)
  • zaakceptowanie treści informacji: (18/04/2006 15:46:09)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: (18/04/2006 15:45:51)
Lista wiadomości