Wyszukiwarka:

Kalendarium

XXVI Sesja Rady Gminy Lisków

     Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), zwołuję XXVI Sesję  Rady Gminy Lisków, która odbędzie się w dniu 29.12.2005 r. o godz. 10 – tej w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie.

 

Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie posiedzenia.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4.     Zmiany w budżecie gminy w 2005 rok.

5.     Uchwalenie budżetu gminy na 2006 rok.

6.     Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu działalności gospodarczej Zakładu Aktywności Zawodowej „ Swoboda” w Swobodzie.

7.     Projekt uchwały w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lisków.

8.     Wolne wnioski i zapytania.

9.     Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Gminy Lisków.

 

 

 

                               Przewodnicząca Rady Gminy

                                      /-/ Grazyna Bronś

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna urlopowania:

Art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Kozłowski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (16/12/2005 13:28:26)
  • zaakceptowanie treści informacji: (16/12/2005 13:31:54)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: (16/12/2005 13:31:48)
Lista wiadomości