Wyszukiwarka:

Kalendarium

XXI Sesja Rady Gminy Lisków
 Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) informuję, że w dniu 28.04.2005r. o godz. 10 w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Liskowie odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy Lisków.

 

Proponowany porządek obrad :

                                                                           

1.Otwarcie posiedzenia.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 r.

5. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2004 r.

6. Zaopiniowanie wniosku z Programu „Odnowa wsi i dziedzictwa kulturowego” dotyczącego rozbudowy Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie

7. Zmiana  budżetu gminy na 2005 r.

8. Projekt uchwały w sprawie zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej  będące w zakresie zadań własnych gminy.

9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lisków na lata 2005 - 2010.

10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Działalności Gospodarczej ZAZ Swoboda w 2005 r.

11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Zakładowego Funduszu Aktywności ZAZ   Swoboda w 2005 r.

12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Liskowie za 2004

13. Projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Gminę Lisków w zamian za objęcie udziałów w kapitale zakładowym Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu.

14. Wolne wnioski i zapytania.

15. Zamknięcie XXI Sesji Rady Gminy Lisków.

 

 

 

                                                                             Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                        Grażyna Bronś

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Liliana Bartczak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (20/04/2005 13:10:21)
  • zaakceptowanie treści informacji: (20/04/2005 13:10:31)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: (20/04/2005 13:10:21)
Lista wiadomości