Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Ogłoszenia

Ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy na realizację zadań publicznych Gminy Lisków w 2020 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Czelusta (20/01/2020 08:39:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Czelusta (23/01/2020 08:39:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Czelusta (23/01/2020 08:43:09)
Informacja o wysokości PKD w 2020 roku
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Czelusta (20/01/2020 08:31:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Czelusta (23/01/2020 08:31:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Czelusta (23/01/2020 08:33:05)
Informacja o przyznaniu dotacji
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Czelusta (29/11/2019 13:19:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Czelusta (03/12/2019 13:21:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Czelusta (03/12/2019 13:23:00)
SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Czelusta (30/10/2019 11:53:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Czelusta (28/11/2019 11:53:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Czelusta (28/11/2019 11:55:22)
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Czelusta (22/11/2019 09:05:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Czelusta (22/11/2019 09:05:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Czelusta (22/11/2019 09:05:50)
INFORMACJA O WYSOKOŚCI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI ORAZ STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW W 2019 ROKU
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Wiktor Przybył (30/10/2019 10:13:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wiktor Przybył (30/10/2019 10:13:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wiktor Przybył (30/10/2019 10:13:23)
OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisków

 OGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisków
 
 
 
Pliki  
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Wiktor Przybył (17/10/2019 10:00:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wiktor Przybył (30/10/2019 10:00:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wiktor Przybył (30/10/2019 10:14:00)
Dokument bez nazwy
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Czelusta (13/09/2019 13:17:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Czelusta (17/09/2019 13:17:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Czelusta (17/09/2019 13:18:46)
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Czelusta (05/09/2019 13:53:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Czelusta (05/09/2019 13:53:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Czelusta (05/09/2019 13:56:33)
Informacja o przyznaniu dotacji dla Stowarzyszenia ,,Kreatywni Przyjaciele Koźlątkowa"
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Czelusta (13/08/2019 10:11:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Czelusta (20/08/2019 10:13:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Czelusta (20/08/2019 10:14:02)
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego stowarzyszenia "Kreatywni Przyjaciele Koźlątkowa"
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Wiktor Przybył (05/08/2019 19:20:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wiktor Przybył (05/08/2019 19:20:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wiktor Przybył (05/08/2019 19:22:10)
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Czelusta (26/09/2019 13:26:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Czelusta (26/09/2019 13:26:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Czelusta (26/09/2019 13:26:00)
Informacja o przyznaniu dotacji dla stowarzyszenia "DZIAŁAMY RAZEM" z siedzibą w Pyczku
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Wiktor Przybył (29/07/2019 09:28:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wiktor Przybył (29/07/2019 09:28:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wiktor Przybył (29/07/2019 09:28:11)
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Stowarzyszenie ,,DZIAŁAMY RAZEM"

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Czelusta (17/07/2019 13:58:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Czelusta (24/07/2019 13:58:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Czelusta (24/07/2019 13:59:35)
Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników na kadencję 2020– 2023.

Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników na kadencję 2020– 2023.


W dniu 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników. Wybory ławników przeprowadza się w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. Z 2019 r., poz. 52 ze zmianami).

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył 30 lat,
4. jest zatrudniony , prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5. nie przekroczył 70 lat,
6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6. duchowni,
7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.


Kandydatów na ławników zgłaszają Radzie Gminy :

 • prezesi właściwych sądów,

 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy dokonującej wyboru.

   

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

Do karty zgłoszenia złożonej przez grupę 50 obywateli dołącza się listę osób, zwierającą imię, (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście.

Do zgłoszenia dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,
2. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
3. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
4. Oświadczenie kandydata, ze nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także , że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
5. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U . poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,


Dokumenty wymienione w punktach 2-5 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wydania zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Kandydatów na ławników uprawnione podmioty zgłaszają Radzie Gminy Lisków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.

Spośród kandydatów na ławników, Rada Gminy w terminie do końca października br. dokona wyboru 2 ławników do Sądu Rejonowego w Kaliszu , w tym 1 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Zgłoszenia, które nie spełniają określonych wymogów lub które wpłynęły po terminie pozostawia się bez biegu.

Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika oraz wzór listy osób popierających kandydata jest dostępny w Urzędzie Gminy w Liskowie w Biurze Rady Gminy, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lisków -bip.liskow.pl oraz stronie Ministra Sprawiedliwości http://www.ms.gov.pl

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Liskowie, w Biurze Rady Gminy.

Więcej informacji - tel. (62) 7634115

 

załączniki:

 Zgłoszenie kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Kaliszu

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Wiktor Przybył (13/06/2019 11:14:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wiktor Przybył (13/06/2019 11:14:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wiktor Przybył (13/06/2019 11:27:04)
Wyniki konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Gminy Lisków w sprawie projektów statutów sołectw.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Wiktor Przybył (07/05/2019 10:59:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wiktor Przybył (14/05/2019 18:59:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wiktor Przybył (14/05/2019 19:01:54)
Zarządzenie Nr OR.0050.28.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 08.04.2019 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Wiktor Przybył (08/04/2019 18:59:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wiktor Przybył (08/04/2019 18:59:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wiktor Przybył (08/04/2019 19:17:48)
INFORMACJA O WYSOKOŚCI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI ORAZ STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW W 2019 ROKU
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Wiktor Przybył (29/03/2019 12:59:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wiktor Przybył (29/03/2019 12:59:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wiktor Przybył (29/03/2019 12:59:10)
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Stowarzyszenie Działamy Razem"
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Czelusta (24/08/2018 11:51:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Czelusta (22/11/2019 11:53:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Czelusta (22/11/2019 11:53:38)
INFORMACJA O WYSOKOŚCI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI ORAZ STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW W 2019 ROKU
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Wiktor Przybył (18/01/2019 14:11:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wiktor Przybył (18/01/2019 14:11:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wiktor Przybył (18/01/2019 14:11:16)
Wyniki konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Gminy Lisków w sprawie projektów statutów sołectw
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Wiktor Przybył (03/01/2019 12:56:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wiktor Przybył (01/03/2019 12:56:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wiktor Przybył (01/03/2019 14:23:45)
Informacja o przyznaniu dotacji dla stowarzyszenia Gminne Towarzystwo Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (19/12/2018 10:51:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (10/01/2019 10:51:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (10/01/2019 10:53:26)
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - Wyjazd dzieci i osób niepełnosprawnych na koncert pn. "Betlejem w Polsce"
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (07/12/2018 10:25:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (07/12/2018 10:25:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (10/01/2019 10:52:41)
Zarządzenie Nr OR.0050.82.2018 Wójta Gminy Lisków z dnia 06.12.2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Gminy Lisków w sprawie projektów statutów sołectw
OGŁOSZENIE O WYSOKOŚCI PODATKOWEJ KWOTY DOTACJI ORAZ STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW W 2018 ROKU
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Wiktor Przybył (15/11/2018 13:44:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wiktor Przybył (15/11/2018 13:44:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wiktor Przybył (15/11/2018 13:46:35)
Informacja Wójta Gminy Lisków o przyznaniu dotacji dla stowarzyszenia "Aktywni dla Małgowa" na powierzenie realizacji zadania publicznego pt. "Warsztaty Kulinarne"
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (20/09/2018 10:26:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (20/09/2018 10:26:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (20/09/2018 10:28:11)
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - WARSZTATY KULINARNE
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (11/09/2018 14:52:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (11/09/2018 15:34:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (11/09/2018 15:34:41)
Informacja Wójta Gminy Lisków o przyznaniu dotacji dla stowarzyszenia "Działamy Razem" z siedzibą w Pyczku
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (31/08/2018 08:45:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (31/08/2018 08:45:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (31/08/2018 08:46:25)
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - "Za Zwierzętami za pan brat - wyjazd mieszkańców wsi Pyczek, Madalin, Adelin i Annopol do Zoo - Safari Borysew"
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (27/08/2018 09:10:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (27/08/2018 09:10:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (27/08/2018 09:10:30)
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - Festyn rodzinny "Zakończenie lata"
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Patrycja Wesołek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (31/07/2018 22:48:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (31/07/2018 22:48:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (31/07/2018 22:53:23)
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU
REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W Poznaniu 

Poznań, 13-07-2018 

 
 
WOO-II.4260.220.2017.AM.15 

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), dalej ustawy ooś Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu

podaje do publicznej wiadomości informację

o wydanej 13.07.2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w m. Małgów, Małgów-Kolonia, gm. Lisków.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z siedzibą w Kaliszu, można zapoznać się zgodnie z zasadami zawartymi w DZIALE II ustawy ooś, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań, pok. 1110, piętro XI, w godzinach:  
poniedziałek  od 8:30 do 16:00, 
wtorek – piątek  od 8:15 do 15:00.
Jednocześnie informuję, że Publicznie Dostępny Wykaz Danych jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu pod adresem: http://www.poznan.rdos.gov.pl

z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Poznaniu


Zbigniew Gołębiewski
Kierownik Oddziału
Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach
I Przedsięwzięć Liniowych
/dokument podpisany elektronicznie/

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Wiktor Przybył (16/07/2018 18:34:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wiktor Przybył (16/07/2018 18:34:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wiktor Przybył (16/07/2018 18:36:31)
OGŁOSZENIE O WYSOKOŚCI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI ORAZ STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW W 2018 ROKU
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Wiktor Przybył (26/10/2018 17:51:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wiktor Przybył (26/10/2018 17:51:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wiktor Przybył (26/10/2018 17:51:54)
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu dot. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewa Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (21/06/2018 14:06:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (21/06/2018 14:06:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (21/06/2018 14:07:26)
Informacja Wójta Gminy Lisków o przyznaniu dotacji dla stowarzyszenia "Mieszkańcy Wsi Nadzież"
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Patrycja Wesołek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (18/06/2018 11:49:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (18/06/2018 11:49:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (18/06/2018 11:52:59)
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - Bliżej kultury i ludzi - wyjazd mieszkańców wsi Nadzież
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Patrycja Wesołek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (06/06/2018 14:55:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (06/06/2018 14:55:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (06/06/2018 14:55:56)
Ogłoszenie o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 roku
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Gajdzińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (30/04/2018 21:36:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (30/04/2018 21:36:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (30/04/2018 21:37:30)
Informacja o naborze wniosków w zakresie Edukacji Ekologicznej

Informacja


W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, nabór wniosków w zakresie Edukacji Ekologicznej dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW Poznaniu w roku 2018, Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zawiadamia, że wnioski o dofinansowanie wraz załącznikami należy składać w Sekretariacie Biura WFOŚiGW w Poznaniu od 28 marca do 07 maja 2018 r. do godz. 14:00

Nabór adresowany jest do jednostek wymienionych w § 4 Regulaminu Naboru Wniosków w zakresie Edukacji Ekologicznej realizujących w roku 2018 przedsięwzięcia na terenie województwa wielkopolskiego.

Niezwłocznie po zakończeniu Naboru, na stronie internetowej Funduszu, zostaną opublikowane zatwierdzone Uchwałą Zarządu kryteria selekcji, na podstawie których planowana jest pomoc finansowa.

Przed przystąpieniem do przygotowania wniosku, należy zapoznać się z:

 • Zasadami udzielenia i umarzania pożyczek oraz trybem i zasadami udzielenia i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2018,
 • Regulaminem naboru,
 • Instrukcją przygotowania wniosku.


Link http://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-finansowania/jst-i-inne-podmioty/aktualne-nabory/edukacja-ekologiczna-2018/

Pytania dotyczące naboru wniosków prosimy kierować do:

Jolanta Lipska, tel. 61-845-62-35, Sylwia Krzewińska, tel. 61-845-62-02,

UWAGA: Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków: GENERATOR WNIOSKÓW

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (11/04/2018 11:13:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (11/04/2018 11:13:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (11/04/2018 11:15:58)
Informacja o przyznaniu dotacji dla stowarzyszenia Gminne Towarzystwo Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Patrycja Wesołek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (23/11/2017 07:53:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (27/11/2017 07:53:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (27/11/2017 07:55:14)
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - Wyjazd integracyjno-turystyczny do Warszawy dla dzieci i osób niepełnosprawnych
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Patrycja Wesołek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (16/11/2017 15:22:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (16/11/2017 15:24:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (27/11/2017 07:50:22)
PROCEDURA KONTROLI PRZEDSIĘBIORCÓW

Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców.


Na podstawie art. 78a ust.3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz.1829 ze zm.), zwanej dalej usdg, podaje się do publicznej wiadomości ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Zasady prowadzenia kontroli przedsiębiorcy są zawarte są w Rozdziale 5 "Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy" usdg.

I.  Zgodnie z art. 77 usdg:

1. Upoważniony organ prowadzi kontrolę działalności gospodarczej przedsiębiorców na zasadach określonych w usdg, chyba że zasady i tryb kontroli wynikają bezpośrednio z przepisów powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego albo z ratyfikowanych umów międzynarodowych.

2. Zakres przedmiotowy kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy oraz organy upoważnione do jej przeprowadzenia określają odrębne ustawy.

3. Przedsiębiorca, który poniósł szkodę na skutek przeprowadzenia czynności kontrolnych z naruszeniem przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, ma prawo do odszkodowania. Dochodzenie roszczenia następuje na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach.

4. Dowody przeprowadzone w toku kontroli przez organ kontroli z naruszeniem przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, jeżeli miały istotny wpływ na wyniki kontroli, nie mogą stanowić dowodu w żadnym postępowaniu administracyjnym, podatkowym, karnym lub karno-skarbowym dotyczącym kontrolowanego przedsiębiorcy. 

II. Planowanie i wszczęcie kontroli.

1. Kontrole planuje się i przeprowadza po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Analiza obejmuje identyfikację obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe. Sposób przeprowadzenia analizy określa organ kontroli lub organ nadrzędny.

2. Zapis pkt 1 nie ma zastosowania w przypadku, kiedy organ kontroli poweźmie uzasadnione podejrzenie zagrożenia życia lub zdrowia, popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, innego naruszenia prawnego zakazu lub niedopełnienia prawnego obowiązku w wyniku wykonywania tej działalności.

3. Organy kontroli zawiadamiają przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli.

Zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli nie dokonuje się w przypadku, kiedy przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia, przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego, jak również w przypadku gdy przedsiębiorca nie ma adresu zamieszkania lub adresu siedziby lub doręczanie pism na podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione.

4. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dnia od dnia doręczenia zawiadomienia.

5. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli zawiera:

 • Oznaczenie organu;
 • Datę i miejsce wystawienia;
 • Oznaczenie przedsiębiorcy;
 • Wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli;
 • Podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia.


III. Czynności kontrolne.

1. Czynności kontrolne należy przeprowadzać w sposób sprawny i możliwie niezakłócający funkcjonowania kontrolowanego przedsiębiorcy. Jeśli przedsiębiorca wskaże na piśmie, że przeprowadzane czynności zakłócają w sposób istotny działalność gospodarczą przedsiębiorcy, konieczność podjęcia takich czynności powinna być uzasadniona w protokole kontroli.

2. Czynności kontrolne wykonują pracownicy organów kontroli po okazaniu przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej legitymacji służbowej upoważniającej do wykonywania czynności kontrolnych oraz po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, chyba że przepisy szczególne przewidują możliwość podjęcia kontroli po okazaniu legitymacji. W takim przypadku upoważnienie doręcza się przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej w terminie określonym w tych przepisach, lecz nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli.

Czynności kontrolne mogą być wykonywane przez osoby, które nie są pracownikami organu kontroli, jeżeli stanowią o tym przepisy odrębnych ustaw.

3. Podjęcie czynności kontrolnych po okazaniu legitymacji służbowej, na podstawie przepisów szczególnych, może dotyczyć jedynie przypadków, gdy czynności kontrolne są niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia, a także gdy przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego.

4. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera co najmniej: wskazanie podstawy prawnej, oznaczenie organu kontroli, datę i miejsce wystawienia, imię i nazwisko pracownika organu kontroli uprawnionego do wykonania kontroli oraz numer jego legitymacji służbowej, oznaczenie przedsiębiorcy objętego kontrolą, określenie zakresu przedmiotowego kontroli, wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli, podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji, pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy.

5. Zakres kontroli nie może wykraczać poza zakres wskazany w upoważnieniu.

6. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej. Kontrolowany  jest  obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego   nieobecności.

7. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego, miejscu wykonywania działalności gospodarczej lub, za zgodą lub na wniosek kontrolowanego, w innym miejscu przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych, w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez kontrolowanego. Kontrola, za zgodą kontrolowanego, może być przeprowadzona również w siedzibie organu kontroli, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli.

8. Przedsiębiorca ma obowiązek prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły z kontroli. Książka kontroli może mieć formę zbioru dokumentów. Książka kontroli służy przedsiębiorcy do dokumentowania liczby i czasu trwania kontroli jego działalności. Książka kontroli może być prowadzona także w formie elektronicznej. Książka kontroli zawiera wpisy dokonywane przez organ kontroli.

9. W przypadku wszczęcia kontroli przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie okazać kontrolującemu książkę kontroli prowadzoną w postaci papierowej - poprzez udostępnienie jej oryginału albo kopii odpowiednich jej fragmentów albo elektronicznej - przez zapewnienie dostępu przy użyciu urządzenia pozwalającego na zapoznanie się z jej treścią i dokonanie wpisu albo wykonanie wydruków z systemu informatycznego, w którym prowadzona jest książka kontroli, poświadczonych przez przedsiębiorcę za zgodność z wpisem w książce kontroli.

10. Nie można równocześnie podejmować i prowadzić więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia; przedsiębiorca wyraził zgodę na równoczesne podjęcie i prowadzenie więcej niż jednej kontroli; przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego.

11. Jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorcy jest już objęta kontrolą innego organu, organ kontroli odstąpi od podjęcia czynności kontrolnych oraz może ustalić z przedsiębiorcą inny termin przeprowadzenia kontroli.

12. Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać:

 • odniesieniu do mikroprzedsiębiorców - 12 dni roboczych;
 • w odniesieniu do małych przedsiębiorców - 18 dni roboczych;
 • w odniesieniu do średnich przedsiębiorców - 24 dni roboczych;
 • w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców - 48 dni roboczych.


13. Przedłużenie czasu trwania kontroli jest możliwe jedynie z przyczyn niezależnych od organu kontroli i wymaga uzasadnienia na piśmie. Uzasadnienie doręcza się przedsiębiorcy i wpisuje do książki kontroli przed podjęciem dalszych czynności kontrolnych. Przedłużenie czasu trwania kontroli nie może naruszać podanych wyżej terminów.

14. Jeżeli wyniki kontroli wykazały rażące naruszenie przepisów prawa przez przedsiębiorcę, można w danym roku kalendarzowym przeprowadzić powtórną kontrolę w tym samym zakresie przedmiotowym, a czas jej trwania nie może przekraczać 7 dni, których nie wlicza się do czasu, o którym mowa wyżej.

15. Z czynności kontrolnych organ kontroli sporządza protokół, którego kopię przekazuje przedsiębiorcy.

Uprawnienia przedsiębiorcy

1. Przedsiębiorca może wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez organy kontroli czynności z naruszeniem przepisów usdg określonych w art. 79 -79b, art. 80 ust. 1 i 2, art.82 ust. 1 oraz art. 83ust. 1 i 2. Wniesienie sprzeciwu jest niedopuszczalne w przypadku kontroli, która jest niezbędna dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia oraz kontroli prowadzonej         w zakresie określonym w art. 84a usdg.

2. Sprzeciw wnosi się na piśmie, w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli przez organ kontroli. Przedsiębiorca musi uzasadnić wniesienie sprzeciwu.

3. Organ kontroli w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprzeciwu, rozpatruje sprzeciw oraz wydaje postanowienie o:

 • odstąpieniu od czynności kontrolnych;
 • kontynuowaniu czynności kontrolnych.

Na postanowienie przysługuje zażalenie.


4. Nierozpatrzenie sprzeciwu w terminie 3 dni jest równoznaczne w skutkach z wydaniem przez właściwy organ, postanowienia o odstąpieniu od czynności kontrolnych.

5. Nierozstrzygnięcie zażalenia w terminie 7 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne w skutkach z wydaniem przez właściwy organ postanowienia uznającego słuszność wniesionego zażalenia.

6. W razie przewlekłości czynności kontrolnych, po wydaniu postanowienia w przedmiocie zażalenia, przedsiębiorca może wnieść do sądu administracyjnego skargę na przewlekłe prowadzenie kontroli. Wniesienie skargi nie wstrzymuje czynności kontrolnych.

7. Wniesienie sprzeciwu nie jest dopuszczalne, jeśli organ przeprowadza kontrolę, która:

 • jest niezbędna dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia;
 • prowadzona jest w zakresie określonym w art. 84a usdg.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Jadwiga Kaczmarek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (19/10/2017 07:49:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (19/10/2017 07:49:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (19/10/2017 07:53:43)
Informacja o udzieleniu dotacji dla stowarzyszenia "Działamy Razem" z siedzibą w Pyczku, Pyczek 12, 62-850 Lisków

Lisków, 17.07.2017 r.


Informacja


Wójt Gminy Lisków informuje o przyznaniu dotacji w kwocie 1250,00 zł dla stowarzyszenia „Działamy Razem" z siedzibą w Pyczku, Pyczek 12, 62-850 Lisków, na powierzenie realizacji zadania publicznego pt.  Impreza integracyjna „ Biesiada pod strzechą".

Dotację przyznano w trybie pozakonkursowym na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności publicznej i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817).

                                                           Wójt Gminy Lisków
                                                             /-/ Maria Krawiec 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Patrycja Wesołek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (17/07/2017 11:06:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (17/07/2017 11:06:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (17/07/2017 11:07:18)
Informacja o udzieleniu dotacji dla stowarzyszenia "Koło Gospodyń Wiejskich w Liskowie" z siedzibą w Liskowie

Lisków, 11.07.2017 r.

Informacja

 

Wójt Gminy Lisków informuje o przyznaniu dotacji w kwocie 1250,00 zł dla stowarzyszenia „Koło Gospodyń Wiejskich w Liskowie" z siedzibą w Liskowie, ul. Ks. Wacława Blizińskiego 42A, 62-850 Lisków, na powierzenie realizacji zadania publicznego pt.  „Wakacje na wesoło - festyn rodzinny".

Dotację przyznano w trybie pozakonkursowym na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności publicznej i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.1817).

                                                        
                                                               Wójt Gminy Lisków
                                                               /-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Patrycja Wesołek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (11/07/2017 09:34:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (11/07/2017 09:34:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (11/07/2017 09:41:31)
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Impreza integracyjna "Biesiada pod strzechą"
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Patrycja Wesołek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (05/07/2017 10:57:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (05/07/2017 10:57:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (05/07/2017 10:59:45)
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Wakacje na wesoło" - festyn rodzinny
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Patrycja Wesołek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (03/07/2017 14:08:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (05/07/2017 08:06:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (05/07/2017 08:11:55)
Informacja o udzieleniu dotacji dla stowarzyszenia "Aktywni dla Małgowa" z siedzibą w Małgowie

Lisków,  30.06.2017 r.

 

Informacja

 

Wójt Gminy Lisków informuje o przyznaniu dotacji w kwocie 1250,00 zł dla stowarzyszenia „Aktywni dla Małgowa" z siedzibą w Małgowie, Małgów 11, 62-850 Lisków, na powierzenie realizacji zadania publicznego pt.  „Festyn plastyczny KOLOROWO-SŁODKI LIPIEC".

Dotację przyznano w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności publicznej i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.1817).

                                       Wójt Gminy Lisków
                                       /-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Patrycja Wesołek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (03/07/2017 14:02:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (05/07/2017 08:02:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (05/07/2017 08:04:05)
Informacja o udzieleniu dotacji dla stowarzyszenia „Aktywni Rodzice” z siedzibą w Strzałkowie

Lisków,  29.06.2017 r.

Informacja

 

Wójt Gminy Lisków informuje o przyznaniu dotacji w kwocie 1250,00 zł dla stowarzyszenia „Aktywni Rodzice" z siedzibą w Strzałkowie, Strzałków 65 62-850 Lisków, na powierzenie realizacji zadania publicznego pt.  PIKNIK RODZINNY "BAWMY SIĘ I TAŃCZMY".

Dotację przyznano w trybie pozakonkursowym na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności publicznej i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.1817).

                                        Wójt Gminy Lisków
                                        /-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Patrycja Wesołek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (03/07/2017 13:30:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (05/07/2017 07:30:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (05/07/2017 07:58:44)
Urząd Gminy w Liskowie publikuje ofertę złożoną przez Stowarzyszenie "Aktywni dla Małgowa" na realizację zadania publicznego pt. Festyn plastyczny "KOLOROWO-SŁODKI LIPIEC"
Zgodnie z art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Urząd Gminy w Liskowie publikuje ofertę złożoną przez Stowarzyszenie "Aktywni dla Małgowa" na realizację zadania publicznego pt. Festyn plastyczny "KOLOROWO-SŁODKI LIPIEC". Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (22/06/2017 14:08:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (23/06/2017 14:08:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (23/06/2017 14:11:40)
Urząd Gminy w Liskowie publikuje ofertę złożoną przez Stowarzyszenie "Aktywni Rodzice" na realizację zadania publicznego pt. Piknik Rodzinny „Bawmy się i tańczmy”

Zgodnie z art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Urząd Gminy w Liskowie publikuje ofertę złożoną przez Stowarzyszenie "Aktywni Rodzice" na realizację zadania publicznego pt. Piknik Rodzinny „Bawmy się i tańczmy”. Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

 

  Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia "Aktywni Rodzice".pdf

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Patrycja Wesołek (21/06/2017 15:01:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Patrycja Wesołek (21/06/2017 15:01:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Patrycja Wesołek (21/06/2017 15:30:14)
Gmina Lisków ogłasza podstawową kwotę dotacji na jedno dziecko w 2017 roku uczęszczające do Publicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek N.M.P w Liskowie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Patrycja Wesołek (17/05/2017 15:24:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Patrycja Wesołek (17/05/2017 15:24:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (23/06/2017 14:11:51)
Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych z mieszkańcami ul. 40-lecia PRL w Liskowie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Włodarczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (10/05/2017 15:27:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (10/05/2017 15:27:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (10/05/2017 15:27:58)
Informacja o udzieleniu dotacji dla stowarzyszenia "Gminne Towarzystwo Dzieci i Osób Niepełnosprawnych"
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Patrycja Wesołek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (29/11/2016 13:06:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (02/12/2016 13:06:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (27/12/2016 22:14:59)
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - Spotkanie Mikołajkowe 2016
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Patrycja Wesołek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (21/11/2016 15:11:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (21/11/2016 15:11:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (21/11/2016 15:12:31)
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Patrycja Wesołek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (28/07/2016 15:02:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (28/07/2016 15:02:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (28/07/2016 15:02:18)
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Patrycja Wesołek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (22/06/2016 14:39:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (22/06/2016 14:39:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (22/06/2016 14:43:27)
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Patrycja Wesołek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (20/06/2016 14:37:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (20/06/2016 14:42:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (20/06/2016 14:43:58)
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Patrycja Wesołek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (06/06/2016 14:05:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (06/06/2016 14:05:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (20/06/2016 14:44:21)
OGŁOSZENIE dot. konsultacji społecznych „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE

dot. konsultacji społecznych „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice” wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoNa postawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) informujemy o opracowywaniu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice” wraz z prognozą oddziaływania tego planu na środowisko.


Projekt dokumentu pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice” wraz z prognozą oddziaływania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na środowisko zostanie poddany konsultacjom społecznym w terminie od dnia 22.02.2016 r. do dnia 14.03.2016 r.

Miejsce w którym można zapoznać się z dokumentacją:
Opiniowane dokumenty są wyłożone do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy w Liskowie, ul.ks. W. Blizińskiego 56, 62-850 Lisków, pokój nr 3 i są dostępne w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 15:00).
Przedmiotowe dokumenty zostały podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lisków (http://www.bip.liskow.pl ).

Możliwość składania uwag i wniosków:
Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z projektem opiniowanych dokumentów oraz składania uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 22.02.2016 r. do dnia 14.03.2016 r. w jednej z następujących form:
 w formie pisemnej poprzez uzupełnienie formularza zgłaszania uwag i jego przesłanie na adres: Urząd Gminy w Liskowie, ul. ks. W. Blizińskiego 56, 62-850 Lisków;
 za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez uzupełnienie formularza zgłaszania uwag i jego przesłanie na adres e-mail: a.skrabut@ekocde.pl bez konieczności opatrywania go bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym;
bezpośrednio w siedzibie w Urzędzie Gminy w Liskowie, ul.ks. W. Blizińskiego 56, 62-850 Lisków, pokój nr 3 i są dostępne w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 15:00).

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 43 powołanej ustawy, organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa:
1) rozpatrzy zgłoszone uwagi i wnioski;
2) dołączy do przyjętego dokumentu uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

 

 

 Formularz zgłaszania uwag

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego,  gmin z terenu  Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice.pdf

Prognoza  oddziaływania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na środowisko.pdf

Treść ogłoszenia ws. konsultacji społecznych PGN.pdf

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Patrycja Wesołek (22/02/2016 13:50:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Patrycja Wesołek (22/02/2016 13:50:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Patrycja Wesołek (22/02/2016 13:56:54)
Uchwała Nr V/22/2015 w sprawie utworzenia funduszu rekultywacyjnego w związku z planowanym rozpoczęciem eksploatacji II kwatery
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (06/11/2015 15:01:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (06/11/2015 15:01:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (06/11/2015 15:01:14)
Uchwała Nr V/21/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/54/2013 w sprawie utworzenia funduszu rekultywacyjnego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (06/11/2015 14:55:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (06/11/2015 14:55:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (06/11/2015 14:55:38)
KONSULTACJE SPOŁECZNE PLANU TRANSPORTOWEGO

KONSULTACJE SPOŁECZNE PLANU TRANSPORTOWEGO

Starostwo Powiatowe w Kaliszu, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym, w dniach od 28 października 2015 r. do 17 listopada 2015r. organizuje konsultacje społeczne projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Kaliskiego (Planu transportowego).

Projekt Planu transportowego jest dostępny w wersji elektronicznej (w formacie pdf) na stronie internetowej www.bip.powiat.kalisz.pl (ogłoszenia - inne), a także w wersji papierowej do wglądu w Starostwie Powiatowym (Kalisz, pl. Św. Józefa 5), pokój nr 206 (II piętro) w godzinach od 8.00 do 15.00  w dni robocze.

W ramach organizowanych konsultacji, każdy z mieszkańców i zainteresowane instytucje/organizacje mogą składać swoje uwagi lub propozycje zmian do tego dokumentu. Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane przez Starostwo Powiatowe wyłącznie na piśmie. W tym celu przygotowano specjalny wzór formularza dostępny na stronie internetowej Starostwa oraz bezpośrednio w Starostwie Powiatowym.

Wypełnione formularze konsultacyjne należy przekazać:

 • drogą elektroniczną (skan) na adres e-mailowy: zdp@powiat.kalisz.pl wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne PT",
 • faksem na nr 62 501 42 81,
 • drogą korespondencyjną na adres Starostwa Powiatowego: Plac Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz (liczy się data wpływu),
 • bezpośrednio w Starostwie Powiatowym (Kalisz, pl. Św. Józefa 5) w godzinach od 7.30 do 13.00, pokój nr 8-9 (parter) w dni robocze

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 listopada 2015 r.

Warto zgłosić swoje spostrzeżenia do tego opracowania, ponieważ uzasadnione uwagi zostaną wzięte pod uwagę i uwzględnione w projekcie planu, który trafi pod obrady Rady Powiatu Kaliskiego.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (28/10/2015 21:19:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (28/10/2015 21:19:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (28/10/2015 21:25:25)
Oferta realizacji zadania publicznego: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (22/06/2015 13:36:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (23/06/2015 13:36:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (23/06/2015 13:43:03)
Oferta realizacji zadania publicznego: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (18/06/2015 13:21:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (23/06/2015 13:21:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (23/06/2015 13:25:53)
Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników na kadencję lat 2016 - 2019
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (10/06/2015 13:49:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (10/06/2015 14:02:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (23/06/2015 12:58:43)
Oferta realizacji zadania publicznego: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Patrycja Wesołek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (15/05/2015 15:02:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (18/05/2015 15:02:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (18/05/2015 15:03:37)
Zarządzenie Nr OR.0050.8.2015 Wójta Gminy Lisków z dnia 19.03.2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.0050.5.2015 Wójta Gminy Lisków z dnia 23.02.2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Gminy Lisków .
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (20/03/2015 11:53:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (20/03/2015 11:53:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (20/03/2015 11:56:07)
Zarządzenie Nr OR.0050.5.2015 Wójta Gminy Lisków z dnia 23.02.2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Gminy Lisków w sprawie projektów statutów sołectw
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (23/02/2015 20:46:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (24/02/2015 08:46:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (24/02/2015 08:57:08)
UCHWAŁA NR XIX/71/2014 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 29.10.2014r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Brodziak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (15/12/2014 11:44:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (15/12/2014 11:44:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (15/12/2014 11:44:44)
Ogłoszenie w sprawie wynajmu kiosków na targowisku ”Mój Rynek” w Liskowie przy ul. Ks. W. Blizińskiego 56
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (25/11/2014 18:28:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (25/11/2014 18:28:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (25/11/2014 18:57:02)
Oferta realizacji zadania publicznego: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (21/11/2014 14:50:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (24/11/2014 07:50:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (24/11/2014 07:52:12)
Obwieszczenie Starosty Kaliskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenie pozwolenia na budowę
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (21/11/2014 13:52:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (21/11/2014 13:52:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (24/02/2015 08:56:55)
Obwieszczenie Starosty Kaliskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenie pozwolenia na budowę
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (21/11/2014 13:21:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (21/11/2014 13:49:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (24/02/2015 08:56:43)
Obwieszczenie Starosty Tureckiego o wydaniu decyzji Nr 10/14 z dnia 24.09.2014r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi gminnej w m. Będziechów"
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (29/09/2014 08:33:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (29/09/2014 08:33:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (24/02/2015 08:56:17)
Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa

Lisków, dn. 27 czerwca 2014 roku

ROI.602.1.2014

 

Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu

postępowania z udziałem społeczeństwa

  

Wójt Gminy Lisków działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 ) w ramach postępowania „Aktualizacja Programu Ochrony środowiska dla Gminy Lisków na lata 2012 - 2015 z perspektywą na lata 2016 - 2019" podaje się do publicznej wiadomości projekt powyższego dokumentu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Liskowie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Liskowie, ul. Ks. W. Blizińskiego 56.

Z dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Liskowie - Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska pok. Nr 4 w godzinach urzędowania.

W terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji, tj. do dnia 18 lipca 2014 roku można składać uwagi i wnioski, osobiście, pocztą lub elektronicznie na adres inwestycje@liskow.pl.

                                                                              Wójt Gminy Lisków
                                                                               /-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Brodziak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (27/06/2014 15:01:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (25/09/2014 15:01:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (25/09/2014 15:03:56)
Uchwała XXXVII/258/2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lisków ...
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Włodarczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (07/07/2014 09:15:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (07/07/2014 09:15:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (24/02/2015 08:56:08)
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dla projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020r. (z perspektywą do 2030r.)
http://www.liskow.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=47&menu=100&artykul=1685&akcja=artykul
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (02/01/2014 11:54:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (02/01/2014 11:54:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (24/02/2015 08:55:59)
Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych z mieszkańcami ul. 40 – lecia PRL w Liskowie

Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych z mieszkańcami ul. 40 - lecia PRL w Liskowie.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Lisków nr OR.0050.20.2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku w dniach od godz. 8°° 3 lipca 2013 roku do godz. 15°° 15 lipca 2013 roku przeprowadzono konsultacje społeczne.

Przedmiotem konsultacji była zmiana nazwy ulicy 40- lecia PRL w Liskowie.  Konsultacje przeprowadzone zostały w formie udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie, poprzez skierowane do mieszkańców ul. 40 - lecia PRL w Liskowie w formie ankiety.

Celem konsultacji społecznych było zapoznanie się opinią mieszkańców ulicy 40 -lecia PRL w Liskowie na temat zmiany nazwy tej ulicy.

Zarządzenie  Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami ul. 40 - lecia PRL w Liskowie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Liskowie.

W okresie od 3 lipca do 15 lipca 2013 roku wpłynęło 21 ankiet, z czego 21 ankiet ważnych, liczba osób uprawnionych do udziału w konsultacjach wynosiła 33, ankiety wypełniło 63,6 % osób uprawnionych.

Na  postawione pytanie:

Czy jest Pani/Pan za zmianą nazwy ulicy 40 - lecia PRL w Liskowie ?  

opowiedziało się:

   a) TAK   -                1 osoba

   b) NIE   -                20  osób

Wyniki konsultacji zostaną przedłożone do zaopiniowania stałym komisjom Rady Gminy Lisków.

Wyniki konsultacji zostają podane do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Liskowie, Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez rozplakatowanie na obszarze objętym konsultacjami.

                                                                        
                                                                           Wójt Gminy Lisków
                                                                            /-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (24/07/2013 08:51:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (24/07/2013 08:51:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (24/02/2015 08:55:53)
Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników na kadencję lat 2012 - 2015

Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników na kadencję lat 2012 - 2015

Z uwagi na wygaśnięcie z dniem 31 grudnia 2011 r. kadencji ławników podaje się do wiadomości, co następuje:

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz.1070 z późn. zm. oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9  czrewca.2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121 poz. 693).

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył 30 lat,
4. jest zatrudniony , prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5. nie przekroczył 70 lat,
6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Kandydatów na ławników zgłaszają Radzie Gminy :

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, stanowiącej załącznik do  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 09.06.2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenie (Dz. U. Nr 121 poz. 693)

Do karty zgłoszenia  złożonej przez grupę 50 obywateli dołącza się listę osób, zwierającą imię, (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Do zgłoszenia dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,
2. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
3. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
4. Oświadczenie kandydata, ze nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także , że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
5. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Dokumenty wymienione w punktach 2-5 powinny być opatrzone data nie wcześniejszą niż trzy dni przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz  opłaty za badanie poprzedzające wydania zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Kandydatów na ławników uprawnione podmioty zgłaszają Radzie Gminy Lisków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2011 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.

Ławnikami nie mogą być:

1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6. duchowni,
7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Spośród kandydatów na ławników, Rada Gminy  w terminie do końca października br. dokona wyboru 2 ławników do Sądu Rejonowego w Kaliszu , w tym do Sadu Pracy - 1,

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba  wykazująca  szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika oraz wzór listy osób popierających kandydata jest dostępny  w Urzędzie Gminy w Liskowie  pok. nr 1 (Biuro Rady Gminy), na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lisków - bip.liskow.pl oraz stronie Ministra Sprawiedliwości  http://www.ms.gov.pl

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Liskowie, pokój nr 1 (Biuro Rady Gminy).

Więcej informacji  - tel. (62) 7634115

Zgłoszenia, które nie spełniają określonych wymogów lub które wpłynęły po terminie pozostawia się bez biegu.

                                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                                  /-/ Aleksander Tomalak

Załączniki do pobrania:

1. Wzór karty zgłoszenia

2. Wzór listy osób zgłaszających

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Chrzanowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (11/12/2009 16:22:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: (11/12/2009 16:30:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (24/02/2015 08:55:44)